فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

كفش پاره

سوّمین بار بود كه امام خمینى قدس سره كفش خود را براى تعمیر مى فرستاد، اما كفاش نمى دانست كه صاحب كفش امام است. كفاش گفت: آقا این كفش را دوبار پیش من آورده اند و تعمیر كرده ام دیگر بس است.
آرى، امام خمینى كه رژیم شاهنشاهى را واژگون و جمهورى اسلامى را بنیانگذارى كرد، چنین ساده مى زیست. به راستى او فرزند همان مولایى است كه فرمود: آنقدر كفشم را وصله كرده ام كه از تكرار آن خجالت مى كشم.

بخشیدن عبا

روزى شهید آیةاللَّه سعیدى بدون عبا از مسجد برگشت؛ گفتند: آقا عبایت كو؟ گفت: دیدم كنار خیابان بینوایى مى لرزد با خود گفتم: اگر در قیامت از تو بپرسند كه شخصى از سرما مى لرزید و تو، هم قبا داشتى و هم عبا؛ چه جوابى مى دهى؟ لذا عبایم را به او دادم.

احترام به پیشینیان

بعضى از دعاها را مرحوم حاج شیخ عباس قمى در مفاتیح الجنان نیاورده است. از آن مرد بزرگ پرسیدند: چرا چنین دعاهایى را نیاورده اید؟
فرمود: اگر همه دعاها را در مفاتیح بنویسم، مردم كتاب هاى دعاى قبلى را فراموش مى كنند و من براى اینكه نام علماى قبلى و آثارشان فراموش نشود، بعضى از دعاها را به كتاب هاى دیگر حواله داده ام.