فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

رشوه در قالب كمك به محرومان

چند وقت پیش شخصى رفته بود نزدِ یكى از علمایى كه مسئولیّتى هم داشت و گفته بود: خوابى دیده ام كه مبلغى به حساب 100 امام كه براى كمك به مسكن محرومان است، واریز كنم، مقدارى هم به جنگ كمك كنم. ضمناً یك قطعه زمین دارم در فلان جا مشكلى قانونى پیدا كرده است.
عالم زیرك گفته بود: تمام حساب 100 و كمك به جبهه براى این بود كه مى خواهى از این راه مشكل زمین خود را حل كنى؟!

شفاى درد چشم

آیت اللّه العظمى بروجردى قدس سره دچار درد چشم شده بودند. مجلس روضه خوانى در خانه ایشان بر پا بود و دسته هاى سینه زنى یاحسین! یاحسین گویان وارد خانه مى شدند. ایشان مقدارى از خاك پاى یكى از عزاداران را به چشم خود مى مالد و درد چشم ایشان خوب مى شود و تا سن 90 سالگى هیچ گاه دچار چشم درد نشده و بدون عینك خط ریز را مى خواند.

قرآن بخوان

شخصى از یكى از علماى بزرگ پرسید: مى خواهم كتابى كه هیچ عیب و ایرادى نداشته باشد بخوانم؟ گفت: قرآن بخوان.