فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

الهام شهادت

آیت اللّه اشرفى اصفهانى، پیرمرد نودساله و عالم وارسته اى كه عمرى نماز شبش ترك نشده بود مى گفت: مى بینم كه من چهارمین شهید محراب باشم، آرى خداوند درهاى غیب را به رویش گشوده بود.

رشوه یا حق التسریع؟

آدمیزاد موجود عجیبى است. شخصى در استاندارى به یكى از كارمندان مبلغى پول داد. كارمند گفت: رشوه مى دهى؟ گفت: نه. این حق التسریع است!! یعنى هم رشوه مى دهد، هم اسمش را عوض مى كند.

رشوه در قالب كمك به محرومان

چند وقت پیش شخصى رفته بود نزدِ یكى از علمایى كه مسئولیّتى هم داشت و گفته بود: خوابى دیده ام كه مبلغى به حساب 100 امام كه براى كمك به مسكن محرومان است، واریز كنم، مقدارى هم به جنگ كمك كنم. ضمناً یك قطعه زمین دارم در فلان جا مشكلى قانونى پیدا كرده است.
عالم زیرك گفته بود: تمام حساب 100 و كمك به جبهه براى این بود كه مى خواهى از این راه مشكل زمین خود را حل كنى؟!