فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

دعا براى صوت قرآن

شب بیست ویكم ماه رمضان، بعد از مراسم احیا وقرآن سر گرفتن، از جوانى پرسیدم: امشب از خدا چه خواستى؟
گفت: از خدا خواستم صداى خوبى به من بدهد كه بتوانم قرآن را زیبا تلاوت كنم!

الهام شهادت

آیت اللّه اشرفى اصفهانى، پیرمرد نودساله و عالم وارسته اى كه عمرى نماز شبش ترك نشده بود مى گفت: مى بینم كه من چهارمین شهید محراب باشم، آرى خداوند درهاى غیب را به رویش گشوده بود.

رشوه یا حق التسریع؟

آدمیزاد موجود عجیبى است. شخصى در استاندارى به یكى از كارمندان مبلغى پول داد. كارمند گفت: رشوه مى دهى؟ گفت: نه. این حق التسریع است!! یعنى هم رشوه مى دهد، هم اسمش را عوض مى كند.