فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

صرفه جویى در موشك

خدا رحمت كند شهید قهرمان شیرودى را. موقع حمله به تانك هاى دشمن خیلى نزدیك آنان مى شد، به او گفتند: ممكن است خودت مورد هدف قرار بگیرى! گفت: در محاصره اقتصادى هستیم و موشك كم داریم، پس باید سعى كنیم موشك را به هدف بزنیم، مى ترسم از دور بزنم به هدف نخورد.

پنج دقیقه ها

دانشمندى كتابى نوشته است به نام «پنج دقیقه هاى قبل از غذا». دلیلش این بود كه وقتى مى خواست غذا بخورد، تا آوردن غذا دقایقى طول مى كشید، او از این فرصت استفاده كرده وبه مطالعه پرداخته ونكات جذّاب كتاب هاى مفید را استخراج مى نمود و مجموعه اى تحت عنوان پنج دقیقه هاى قبل از غذا منتشر كرد.

پاداش ده برابر

یكى از علماى قم مى گفت: در حجره نشسته بودم و پنج ریال بیشتر نداشتم. شخصى آمد و پول خواست، من همان پنج ریال را به او دادم.
مشغول مطالعه شدم كه ناگهان صداى در آمد و كسى گفت: مى خواهم پنج تومان به شما بدهم. پنج تومان را داد و من هم تشكّر كردم.
دیرى نگذشت كه نفر سوّمى وارد شد و گفت: پنج تومان قرض مى خواهم. من پنج تومان را تقدیم او كرده و مشغول مطالعه شدم و چون شام شب نداشتم، خوابم برد. صبح زود راهى حرم حضرت معصومه علیها السلام شدم. بعد از زیارت آقایى آمد وپنجاه تومان به من داد. در راه برگشت شخصى به من رسید و گفت: پنجاه تومان دارى به من قرض بدهى. دیدم پنج ریالى را به خاطر خدا دادم، ده برابر برگشت. پنح تومان را به خاطر خدا دادم، ده برابر برگشت. امّا الآن نیّتم خدا نیست، بلكه پنجاه تومانى را مى دهم تا پانصد تومانى برگردد. چون قصد قربت نداشتم، ندادم.