فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

حمایت از حیوانات نه انسان ها

شخصى مى گفت: من گماشته خاندان سلطنتى بودم. یك بار سگ دربار مریض شد. پس از عكسبردارى معلوم شد كه دریچه قلبش گشاد شده است. با هواپیما سگ را براى درمان به آلمان بردند و خانواده سلطنتى همه متأثّر بودند. در حالى كه در همان موقع خواهر من كلیه هایش از كار افتاده بود و من التماس مى كردم و كمك مى طلبیدم و چون امكان بردن به خارج نبود، خواهرم مُرد.

صرفه جویى در موشك

خدا رحمت كند شهید قهرمان شیرودى را. موقع حمله به تانك هاى دشمن خیلى نزدیك آنان مى شد، به او گفتند: ممكن است خودت مورد هدف قرار بگیرى! گفت: در محاصره اقتصادى هستیم و موشك كم داریم، پس باید سعى كنیم موشك را به هدف بزنیم، مى ترسم از دور بزنم به هدف نخورد.

پنج دقیقه ها

دانشمندى كتابى نوشته است به نام «پنج دقیقه هاى قبل از غذا». دلیلش این بود كه وقتى مى خواست غذا بخورد، تا آوردن غذا دقایقى طول مى كشید، او از این فرصت استفاده كرده وبه مطالعه پرداخته ونكات جذّاب كتاب هاى مفید را استخراج مى نمود و مجموعه اى تحت عنوان پنج دقیقه هاى قبل از غذا منتشر كرد.