فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

به نام خدا یا به نام شاه

در زمان طاغوت روزى مرحوم راشد در دوران نمایندگیش در مجلس، پیش از سخنرانى گفته بود: بسم اللّه الرّحمن الرّحیم. عدّه اى از وكلا بلند شده و اعتراض كردند كه مگر اینجا مجلس روضه است كه بسم اللّه مى گویى، بگو به نام نامى شاهنشاه...!

حمایت از حیوانات نه انسان ها

شخصى مى گفت: من گماشته خاندان سلطنتى بودم. یك بار سگ دربار مریض شد. پس از عكسبردارى معلوم شد كه دریچه قلبش گشاد شده است. با هواپیما سگ را براى درمان به آلمان بردند و خانواده سلطنتى همه متأثّر بودند. در حالى كه در همان موقع خواهر من كلیه هایش از كار افتاده بود و من التماس مى كردم و كمك مى طلبیدم و چون امكان بردن به خارج نبود، خواهرم مُرد.

صرفه جویى در موشك

خدا رحمت كند شهید قهرمان شیرودى را. موقع حمله به تانك هاى دشمن خیلى نزدیك آنان مى شد، به او گفتند: ممكن است خودت مورد هدف قرار بگیرى! گفت: در محاصره اقتصادى هستیم و موشك كم داریم، پس باید سعى كنیم موشك را به هدف بزنیم، مى ترسم از دور بزنم به هدف نخورد.