فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

شرافت آزادى

مرحوم آیت اللّه طالقانى مى فرمود: اگر گربه اى را در قفس بیندازند و هر روز تكه گوشتى به او بدهند، باز مى آید پشت پنجره و میومیو مى كند. یعنى مى خواهم بیایم بیرون. هرچه به او گوشت بدهند باز میومیو مى كند.
اگر به او بگویند: بیرون بیایى از گوشت خبرى نیست، در محاصره اقتصادى مى افتى. باید توى كوچه ها كاغذ بخورى، چیزى گیرت نمى آید. باز مى گوید میو میو. یعنى آزادى. همراه با گرسنگى، شرافت دارد به قفس همراه با گوشت.

به نام خدا یا به نام شاه

در زمان طاغوت روزى مرحوم راشد در دوران نمایندگیش در مجلس، پیش از سخنرانى گفته بود: بسم اللّه الرّحمن الرّحیم. عدّه اى از وكلا بلند شده و اعتراض كردند كه مگر اینجا مجلس روضه است كه بسم اللّه مى گویى، بگو به نام نامى شاهنشاه...!

حمایت از حیوانات نه انسان ها

شخصى مى گفت: من گماشته خاندان سلطنتى بودم. یك بار سگ دربار مریض شد. پس از عكسبردارى معلوم شد كه دریچه قلبش گشاد شده است. با هواپیما سگ را براى درمان به آلمان بردند و خانواده سلطنتى همه متأثّر بودند. در حالى كه در همان موقع خواهر من كلیه هایش از كار افتاده بود و من التماس مى كردم و كمك مى طلبیدم و چون امكان بردن به خارج نبود، خواهرم مُرد.