فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

سفارش نواب صفوى

یكى از خصائص شهید بزرگوار سید مجتبى نواب صفوى این بود كه به هنگام نماز هركجا بود اذان مى گفت و به یاران و طرفدارانش هم سفارش كرده بود وقت نماز هركجا بودید با صداى بلند اذان بگوئید.

جمعه تعطیل نیست!

شخصى وارد شهرى شد، روز شنبه بود و بازارها باز. گفت: الحمدللّه در این شهر یهودى نیست. فرداى آن روز، یعنى یكشنبه به بازار آمد، دید بازار باز است. گفت: الحمدللّه، در این شهر مسیحى هم نیست.
روز جمعه شد، دید مغازه ها باز است! گفت: گویا مردم اینجا هیچ دینى ندارند!

راز غیبت استاد

استادم آیت اللّه رضوانى مى فرمود: نزد آیت اللّه فكور درس مى خواندم. چند روزى كه از درس گذشت استاد نیامد. به خانه اش رفتیم و علّت غیبت ایشان را جویا شدیم.
گفت: راستش را بخواهید ترسیدم درسم را نپسندید و براى شما قابل استفاده نباشد، لذا دو سه روز غیبت كردم تا اگر علاقمند نیستید راحت به درس نیائید.