فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

حسّاسیت در مقابل گناه

شخصى در منزل حضرت امام خمینى قدس سره جمله اى علیه یكى از مراجع گفت. همین كه امام شنید، آنقدر عصبانى شد كه درس را تعطیل كرد وفرمود: در خانه من گناه شد.

اثر محبّت به بچه ها

در كاشان پیرمردى بود كه فرزندى نداشت، ولى همیشه مقدارى شكلات در جیبش مى گذاشت و به بچه ها مى داد. الآن سالهاست كه از دنیا رفته است و بچه هایى كه از دست او شكلات گرفته اند، هر شب جمعه شیرینى و شكلات مى خرند و براى او خیرات مى كنند.

خیانت مایه بى ارزش شدن

از مرحوم سید مرتضى پرسیدند: چرا براى سرقت یك چهارم مثقال طلا، چهار انگشت را قطع مى كنند؟ فرمود: دست وقتى ارزش دارد كه خائن نباشد، دستى كه خائن شد باید فداى یك مثقال طلا شود. تا خیانت نكرده اى چهار انگشت تو 400 مثقال طلا ارزش دارد. لذا دیه انگشتان 400 مثقال طلاست. امّا همین كه خیانت كرد، 400 مثقال فداى یك چهارم مثقال مى شود.