فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

تقسیم امكانات

خدا رحمت كند شهید رجائى را. در زمان ریاست جمهورى خود گفته بود: من مى خواهم وزراى من كوچك ترین اتاقهاى وزارتخانه را داشته باشند. یعنى اتاقها براساس نیاز تقسیم شود، نه بر اساس پُست و مقام.

عالم با عمل

به مرحوم شیخ عباس قمى گفتند: این همه دعا كه در كتاب مفاتیح آورده اى خودت خوانده اى؟ گفت: هر دعایى كه آورده ام لااقل یكبار خوانده ام تا از كسانى نباشم كه امر مى كنند، امّا عمل نمى كنند.

حسّاسیت در مقابل گناه

شخصى در منزل حضرت امام خمینى قدس سره جمله اى علیه یكى از مراجع گفت. همین كه امام شنید، آنقدر عصبانى شد كه درس را تعطیل كرد وفرمود: در خانه من گناه شد.