فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

مسئولان زجر كشیده

در خدمت مقام معظم رهبرى در دوران ریاست جمهورى ایشان، وارد یكى از كشورهاى آفریقایى شدیم. رهبر آن كشور گفت: من هفت سال زندان بوده ام و حق دارم رئیس جمهور كشورم باشم.
در جمع هیئت همراه، یكى از روحانیون دوازده سال سابقه زندان داشت، آقا در پاسخ رئیس جمهور فرمود: این آقا كه مى بینید در رژیم طاغوت 12 سال زندان بوده است و توقّع هیچ پست و ریاستى ندارد.

تقسیم امكانات

خدا رحمت كند شهید رجائى را. در زمان ریاست جمهورى خود گفته بود: من مى خواهم وزراى من كوچك ترین اتاقهاى وزارتخانه را داشته باشند. یعنى اتاقها براساس نیاز تقسیم شود، نه بر اساس پُست و مقام.

عالم با عمل

به مرحوم شیخ عباس قمى گفتند: این همه دعا كه در كتاب مفاتیح آورده اى خودت خوانده اى؟ گفت: هر دعایى كه آورده ام لااقل یكبار خوانده ام تا از كسانى نباشم كه امر مى كنند، امّا عمل نمى كنند.