فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

دروغگوى نابغه

در زمان طاغوت نیمه شب دزدى وارد حرم حضرت معصومه علیها السلام شده و ضریح را شكسته بود و پولها را در یك گونى ریخته و فرار كرده بود، امّا در یكى از خیابان هاى قم دستگیر شد. از او پرسیدند با چه جرأتى و چرا اینكار را كردى؟ گفت: من امام رضاعلیه السلام را در خواب دیدم، فرمود: اطراف حرم مرا مى خواهند توسعه بدهند و پول كم است، امّا خواهرم معصومه علیها السلام پول زیادى دارد. تو به عنوان نماینده من برو و از آنجا هزینه كن!!
گفتم: اللَّه اكبر! عجب دروغگوى نابغه اى است!

زمینه ساز تشیّع ایرانى ها

عشق و علاقه ما به اهل بیت، به خاطر ساعتى مباحثه علاّمه حلّى است. علاّمه حلّى با خدابنده مباحثه كرد و در پایان سلطان محمّد خدابنده گفت: حالا فهمیدم كه راه تشیّع حق است و زمینه گرایش مردم ایران را به تشیّع به وجود آورد.

آرزوى برپائى نماز جمعه

پس از شهادت مرحوم مطهرى از جیب لباسش یادداشتى بیرون آوردند كه در آن براى یادآورى خود نوشته بود: هنگامى كه خدمت امام رسیدم مسئله نماز جمعه را مطرح كنم تا این مراسم عبادى سیاسى اجتماعى آغاز شود.
آرى نماز جمعه از آرزوهاى مطهرى بود، آن مرد بزرگ در ثواب نمازهاى جمعه شریك است.