فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

مكافات عمل

زمخشرى یكى از ادباى عرب است. از او پرسیدند: چطور شد كه پاهایت قطع شد؟
گفت: بچه بودم گنجشكى را گرفته و پاهایش را قطع كردم. مادرم دلش سوخت و نفرینم كرد و گفت: خدا پاهایت را قطع كند!

امّت عاشق

فردى آمده بود جماران و اصرار داشت كه با حضرت امام ملاقات كند. به او گفتند: باید وقت قبلى داشته باشى، برنامه هاى امام حساب شده است. گفت: من نمى دانستم حالا آمده ام، اجازه بدهید امام را ببینم. هر چه اصرار كرد گفتند نمى شود، پرسید: منزل امام كدام است؟ منزل امام را به او نشان دادند، رو كرد به سمت منزل امام وگفت: السلام علیك یابن رسول اللَّه و رفت.
یكى از عزیزان دفتر حضرت امام مى گفت: چنان این سلام در ما تأثیر گذاشت كه تا مدّتى گیج بودیم.

اثر ورزش

عدّه اى از ورزشكاران به ملاقات حضرت امام آمدند، امام فرمودند: جوانان ورزشكار، آلودگى كمترى دارند.