فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

آرامش قبل از عملیات

یكى از زیبایى هاى جنگ آرامشى بود كه رزمندگان در شب عملیات داشتند. چند ساعت قبل از عملیات گویا براى حجله عروس آماده مى شوند وبه ریش كل دنیا مى خندیدند، نقل و نبات تقسیم مى كردند و شوخى مى كردند.
آرى این آرامش در هیچ یك از دانشكده هاى روانشناسى پیدا نمى شود.

مكافات عمل

زمخشرى یكى از ادباى عرب است. از او پرسیدند: چطور شد كه پاهایت قطع شد؟
گفت: بچه بودم گنجشكى را گرفته و پاهایش را قطع كردم. مادرم دلش سوخت و نفرینم كرد و گفت: خدا پاهایت را قطع كند!

امّت عاشق

فردى آمده بود جماران و اصرار داشت كه با حضرت امام ملاقات كند. به او گفتند: باید وقت قبلى داشته باشى، برنامه هاى امام حساب شده است. گفت: من نمى دانستم حالا آمده ام، اجازه بدهید امام را ببینم. هر چه اصرار كرد گفتند نمى شود، پرسید: منزل امام كدام است؟ منزل امام را به او نشان دادند، رو كرد به سمت منزل امام وگفت: السلام علیك یابن رسول اللَّه و رفت.
یكى از عزیزان دفتر حضرت امام مى گفت: چنان این سلام در ما تأثیر گذاشت كه تا مدّتى گیج بودیم.