فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

رعایت عدالت

مردى دو همسر داشت و میان آنان به عدالت رفتار مى كرد. به قدرى عادل بود كه وقتى براى خرید چادر به بازار مى رفت وبراى یكى شش متر مى خرید چون قدش بلند بود و براى دیگرى پنج متر مى خرید، پول یك متر را به او مى داد تا عدالت را دقیقاً رعایت كرده باشد.

مخالفت جاهلانه

شهید مطهرى مى فرمود: موقعى كه تازه یخچال آمده بود، گروهى استفاده از یخچال را غرب زدگى مى دانستند، بعد از مدتّى نام تجمّل پرستى روى آن گذاشتند، دیرى نگذاشت كه آن را اشرافى گرى نام نهادند، پس از چندى استفاده از یخچال جزء مستحبات و سپس واجبات زندگى شد.

تبلیغ طبق سلیقه مردم

آقایى به یكى از دوستان مبلّغ نصیحت مى كرد كه امشب عدّه اى از كبوتربازان پاى منبر شما هستند، طورى صحبت كن كه از شما دل زده و ناراضى نشوند. مثلاً بگو آب و دانه دادن به حیوانات چقدر ثواب دارد، امام رضا چقدر كبوتر دارد، پرنده ها چقدر خوب هستند.
ایشان در جواب گفت: اگر بنا بود عالمان دین طبق سلیقه مردم حرف بزنند كه اثرى از دین نمانده بود.