فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

چه دعایى

یكى از دوستان مى گفت: از خدا خواستم چهل مرتبه عمره قسمتم كند، وقتى براى چهلمین بار به سفر عمره رفتم گفتم: اى كاش گفته بودم روحیّه اى به من بده تا تسلیم تو باشم تا هر چه تو مى خواهى دوست بدارم.

رعایت عدالت

مردى دو همسر داشت و میان آنان به عدالت رفتار مى كرد. به قدرى عادل بود كه وقتى براى خرید چادر به بازار مى رفت وبراى یكى شش متر مى خرید چون قدش بلند بود و براى دیگرى پنج متر مى خرید، پول یك متر را به او مى داد تا عدالت را دقیقاً رعایت كرده باشد.

مخالفت جاهلانه

شهید مطهرى مى فرمود: موقعى كه تازه یخچال آمده بود، گروهى استفاده از یخچال را غرب زدگى مى دانستند، بعد از مدتّى نام تجمّل پرستى روى آن گذاشتند، دیرى نگذاشت كه آن را اشرافى گرى نام نهادند، پس از چندى استفاده از یخچال جزء مستحبات و سپس واجبات زندگى شد.