فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

عالم ربّانى

خدا رحمت كند علامه میرحامد حسین را كه حدود یكصد جلد كتاب نوشته، در عمرش یك سطر بدون وضو ننوشت، از مركّب غیر مسلمان استفاده نمى كرد و هرگاه مى خواست چیزى بنویسد، روبه قبله مى نشست.

چه دعایى

یكى از دوستان مى گفت: از خدا خواستم چهل مرتبه عمره قسمتم كند، وقتى براى چهلمین بار به سفر عمره رفتم گفتم: اى كاش گفته بودم روحیّه اى به من بده تا تسلیم تو باشم تا هر چه تو مى خواهى دوست بدارم.

رعایت عدالت

مردى دو همسر داشت و میان آنان به عدالت رفتار مى كرد. به قدرى عادل بود كه وقتى براى خرید چادر به بازار مى رفت وبراى یكى شش متر مى خرید چون قدش بلند بود و براى دیگرى پنج متر مى خرید، پول یك متر را به او مى داد تا عدالت را دقیقاً رعایت كرده باشد.