فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

الگوى مصرف

خدمت مقام معظّم رهبرى رسیدم، تمام چراغهاى اتاق خاموش و فقط چراغِ روى میز ایشان جهت مطالعه روشن بود. اطرافیان گفتند: آقا تنها وقتى مهمان به ایشان مى رسد چراغ اتاق را روشن مى كند.

تأثیر انقلاب

در خدمت رئیس جمهور وقت سفرى به تانزانیا داشتیم، در جلسه اى امام جمعه تانزانیا به ایشان گفت: قبل از انقلاب ایران كسى مسلمانان تانزانیا را به حساب نمى آورد، ولى بعد از پیروزى انقلاب اسلامى ایران، در هر ماجرایى از ما نظرخواهى مى كنند و در برنامه ریزى ها براى نظرات ما نیز حساب باز كرده اند.

مادر چند دكتر، از بى دكترى مُرد

در اصفهان زنى بود كه چند پسرش دكتر بودند، زنهاى دیگر همیشه به او مى گفتند: خوشا به حالت كه بچه هایت دكتر هستند، براى روز پیرى به دردت مى خورند.
این خانم روزى از خانه یكى از فرزندانش به قصد خانه دیگرى خارج مى شود، در راه تصادف كرده و خونریزى مغزى مى كند. او را به بیمارستان منتقل مى كنند ولى كسى نمى داند كیست؟ تا اینكه از دنیا مى رود و او را به سردخانه مى برند.
بعد از چند روز آقاى دكتر منزل برادرش زنگ مى زند تا حال مادر را بپرسد، جواب مى شنود كه مادر اینجا نیست! به تكاپو مى افتند بالاخره جنازه مادر را از سردخانه تحویل مى گیرند!!
راستى عجب دنیایى است، مادرى كه چند فرزند دكتر دارد و دیگران به حالش غبطه مى خوردند، از بى دكترى مى میرد!