فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

رضایت والدین

خدمت حضرت امام قدس سره بودم كه دخترى با گریه خدمت امام عرض كرد: مى خواهم كارهاى انقلابى بكنم، ولى پدر و مادرم نمى گذارند. امام فرمودند: از برنامه هاى انقلابى كارهایى را انجام بده كه پدر و مادرت راضى باشند.

الگوى مصرف

خدمت مقام معظّم رهبرى رسیدم، تمام چراغهاى اتاق خاموش و فقط چراغِ روى میز ایشان جهت مطالعه روشن بود. اطرافیان گفتند: آقا تنها وقتى مهمان به ایشان مى رسد چراغ اتاق را روشن مى كند.

تأثیر انقلاب

در خدمت رئیس جمهور وقت سفرى به تانزانیا داشتیم، در جلسه اى امام جمعه تانزانیا به ایشان گفت: قبل از انقلاب ایران كسى مسلمانان تانزانیا را به حساب نمى آورد، ولى بعد از پیروزى انقلاب اسلامى ایران، در هر ماجرایى از ما نظرخواهى مى كنند و در برنامه ریزى ها براى نظرات ما نیز حساب باز كرده اند.