فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

مردانگى آزاده ها

اوّلین سالى كه اسراى ایرانى آزاد شدند، گروهى از این عزیزان را به حج آوردند. صحبت راهپیمایى برائت از مشركین بود و خطراتى كه پیش بینى مى شد. آزاده ها گفتند: ما را در خط اوّل قرار دهید، چون ده سال در زندان هاى عراق كتك خورده ایم و با كتك آشنا هستیم.

دوست دارم عادل باشم

یكى از دوستان روحانى مى گفت: از حضرت آیت اللَّه العظمى گلپایگانى پرسیدم: آیا شما خودتان را عادل مى دانید؟ ایشان فرمودند: دوست دارم عادل باشم.

مرجع هوشیار

حضرت آیت اللَّه العظمى گلپایگانى قدس سره جهت رسیدگى به یتیمان مبلغى كمك مى كرد. شخصى سالها مراجعه مى كرد و مى گفت: آقا در همسایگى ما چند صغیرِ یتیم هستند به آنها كمك بفرمائید. از آقا كمكى مى گرفت و مى رفت.
او فكر مى كرد آقا چون به سن پیرى رسیده فراموش مى كند كه چند ماه قبل هم مراجعه كرده است. تا اینكه روزى آقا به او فرمود: این چه صغیرهایى هستند كه كبیر نمى شوند!!