فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

مدیر نمونه

یكى از مدیران كل آموزش و پرورش مشغول سخنرانى بود كه صداى اذان بلند شد گفت: آقایان اگر رسول اللَّه الآن زنده بود چه مى كرد؟ نماز مى خواند یا سخنرانى مى كرد؟ لذا سخنرانى را قطع كرد و شروع كرد به اذان گفتن و پس از اقامه نماز، سخنرانى را ادامه داد.

اثر نماز

آیت اللَّه مصباح یزدى مى فرمود: در فرانسه از پروفسور مسلمانى پرسیدم: شما چطور مسلمان شدید؟ گفت: در یكى از جاده هاى الجزایر در حال سفر بودم، كنار جاده مردى را دیدم كه خم و راست مى شود، ماشین را نگه داشتم و از او پرسیدم چه مى كنى؟ گفت: من مسلمانم و این مراسم دینى من است. گفتم: آخر در بیابان آن هم تنها، گفت: خدا همه جا هست. همین ماجرا جرقّه اى شد تا من در باره اسلام تحقیق كنم و خداوند لطف كرد و مسلمان شدم.

بهشتى، نمونه نظم

در زمان طاغوت قرار ملاقاتى داشتم با شهید بهشتى، براى اینكه بیشتر با ایشان صحبت كنم، ده دقیقه زودتر رفتم. وقتى در زدم ایشان در را باز كرد و گفت: قرار ما با شما ساعت 4 بود، الآن ده دقیقه به چهار است، شما تشریف داشته باشید من ده دقیقه دیگر مى آیم.