فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

تعطیلى درس

آیت اللَّه حسن زاده آملى مى فرمود: روزى برف زیاد باریده بود، تردید داشتم كه درس هست و یا تعطیل است. بالاخره به مدرسه رفتم دیدم استاد زودتر از ما آمده است. گفتم: چطور شما در این برف تشریف آورده اید؟ فرمود: مگر بقّال ها در روز برفى كار خود را تعطیل مى كنند كه ما تعطیل كنیم؟!

مدیر نمونه

یكى از مدیران كل آموزش و پرورش مشغول سخنرانى بود كه صداى اذان بلند شد گفت: آقایان اگر رسول اللَّه الآن زنده بود چه مى كرد؟ نماز مى خواند یا سخنرانى مى كرد؟ لذا سخنرانى را قطع كرد و شروع كرد به اذان گفتن و پس از اقامه نماز، سخنرانى را ادامه داد.

اثر نماز

آیت اللَّه مصباح یزدى مى فرمود: در فرانسه از پروفسور مسلمانى پرسیدم: شما چطور مسلمان شدید؟ گفت: در یكى از جاده هاى الجزایر در حال سفر بودم، كنار جاده مردى را دیدم كه خم و راست مى شود، ماشین را نگه داشتم و از او پرسیدم چه مى كنى؟ گفت: من مسلمانم و این مراسم دینى من است. گفتم: آخر در بیابان آن هم تنها، گفت: خدا همه جا هست. همین ماجرا جرقّه اى شد تا من در باره اسلام تحقیق كنم و خداوند لطف كرد و مسلمان شدم.