فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

علاقه به امام حسین علیه السلام

خانمى با حجاب نامناسب وارد ماشین شد و شروع كرد به خواندن زیارت عاشورا. راننده دید با آن قیافه زیارت عاشورا مى خواند. پرسید: زیارت عاشورا مى خوانید؟
خانم گفت: بله، راننده گفت: آیا امام حسین علیه السلام این نوع حجاب و پوشش را دوست دارد؟
خانم یكّه خورد و گفت: مرا به خانه برگردانید، به منزل رفت و لباس مناسبى پوشید و از راننده تشكّر كرد.
راستى علاقه به امام حسین علیه السلام چه مى كند.

عشق به خمینى

در مراسم حج دیدم یك سودانى، پیرمردى ایرانى را كه خسته و ناتوان شده بود به دوش گرفته تا به مقصد برساند. به او گفتم: به چه انگیزه اى یك ایرانى را به دوش گرفته اى؟
گفت: به خاطر عشق به خمینى.

سوز دینى

در زمان طاغوت دوستى در قم داشتم كه مى گفت: وقتى مى خواهم به مسافرت بروم، مقدارى سوهان و شیرینى مى خرم و همین كه وارد اتوبوس شدم به راننده و شاگرد راننده تعارف مى كنم. در بین راه یا موسیقى روشن نمى كند و یا اگر روشن كرد با تذكّر من خاموش مى كند.