فهرست کتاب


تأملی در نشانه های حتمی ظهور

نصرت الله آیتی

نسب نفس زکیه

روایات به چند صورت از نسب نفس زکیه سخن گفته اند:

1. از خاندان قریش

امام علی(ع) فرموده اند:
الا اخبرکم باخر ملک بنی فلان؟ قلنا بلی یا امیرالمومنین. قال: قتل نفس حرام فی یوم حرام فی بلد حرام عن قوم من قریش؛(401)
آیا شما را از زمان به پایان رسیدن حکومت فلان خبر ندهم؟ گفتیم آری یا امیرالمومنین. حضرت فرمود هنگام کشته شدن نفسی حرام در روزی حرام در شهری حرام از تیره قریش.

2. از خاندان پیامبر (ص) و فرزند حسن

امام باقر(ع) فرمودند:
....و قتل غلام من آل محمد (ص) بین الرکن و المقام اسمه محمد بن الحسن النفس الزکیه؛(402)
این روایت از امام صادق(ع)(403) و سفیان بن ابراهیم الجریری(404) از اصحاب امام باقر (ع) نیز نقل شده است.
از این سه روایت استفاده می شود که نفس زکیه از خاندان پیامبر(ص) است، اما درباره محمد بن حسن دو احتمال وجود دارد:
الف) منظور از حسن، امام حسن مجتبی(ع) است؛
ب) منظور از حسن، پدر حقیقی و بدون واسطه اوست.
بر این اساس، از این روایات نمی توان حسنی بودن (انتساب نفس زکیه به خاندان امام حسن مجتبی(ع) ) را استفاده کرد. البته احتمال این که نام پدر حقیقی نفس زکیه حسن باشد، بسیار بعید می نماید؛ چرا که در روایات برای پدر نفس زکیه موقعیت مهم یا فعالیت خاصی بیان نشده است. وی شخصیتی عادی و معمولی خواهد داشت. از این رو، ذکر نام وی در روایات و تاکید بر این که نفس زکیه فرزند چنین پدری است، توجیه معقول و منطقی ندارد.