فهرست کتاب


تأملی در نشانه های حتمی ظهور

نصرت الله آیتی

3. النفس الطیبه الزکیه

امام صادق(ع) از سلمان چنین روایت می کند:
اما انی ساحدثکم بالنفس الطیبه الزکیه و تضریح دمه بین الرکن و المقام؛(398)
آگاه باشید! من شما را از نفس پاک و بی گناه و کشته شدن او میان رکن و مقام خبر می دهم.

4. غلام من آل محمد (ص)

امام باقر(ع) در این باره فرمودند:
.... و قتل غلام من آل محمد (ص) بین الرکن و المقام اسمه محمد بن الحسن النفس الزکیه؛(399)
[از علایم ظهور] کشته شدن نوجوانی از خاندان پیامبر(ص) در میان رکن و مقام است که نامش محمد بن حسن، نفس زکیه است.

5. الدم الحرام

امام علی (ع) در این باره فرمودند:
لا یطهر الله الارض من الظالمین حتی یسفک الدم الحرام؛(400)
خداوند زمین را از ظالمان پاک نمی گرداند، مگر این که خون حرام ریخته شود.
در این روایت به نفس زکیه تصریح نشده، اما به نظر می رسد با توجه به دیگر روایاتی که در مقام شمارش علایم پیش از ظهور از کشته شدن تنها کی شخصیت مهم گزارش داده اند، خون حرام در این روایت، همان نفس زکیه است.