فهرست کتاب


تأملی در نشانه های حتمی ظهور

نصرت الله آیتی

1. النفس

امام صادق(ع) در حدیث معتبری فرمودند:
امسک بیدک هلاک الفلانی، و خروج السفیانی و قتل النفس و جیش الخسف و الصوت....؛(396)
هلاکت فلانی و خروج سفیانی و کشته شدن نفس و سپاهی که در زمین فرو می رود و ندا را با دستت بشمار.... .
به نظر می رسد، به قرینه دیگر روایاتی که کشته شدن نفس زکیه را در کنار خروج سفیانی، ندای آسمانی و خسف بیدا آورده اند، «نفس» در این روایت همان نفس زکیه است.

2. نفس حرام

امام علی(ع) فرموده اند:
الا اخبرکم بآخر ملک بنی فلان؟ قلنا بلی یا امیرالمومنین. قال: قتل نفس حرام فی یوم حرام فی بلد حرام عن قوم من قریش.....؛(397)
آیا شما را از زمان به پایان رسیدن حکومت خاندان فلان خبر ندهم؟ گفتیم بله یا امیرالمومنین. حضرت فرمود: هنگام کشته شدن نفسی حرام در روزی حرام در سرزمینی حرام از تیره قریش.... .

3. النفس الطیبه الزکیه

امام صادق(ع) از سلمان چنین روایت می کند:
اما انی ساحدثکم بالنفس الطیبه الزکیه و تضریح دمه بین الرکن و المقام؛(398)
آگاه باشید! من شما را از نفس پاک و بی گناه و کشته شدن او میان رکن و مقام خبر می دهم.