فهرست کتاب


تأملی در نشانه های حتمی ظهور

نصرت الله آیتی

حمله به مدینه

سفیانی پس از حمله به کوفه و تصرف آن، از حضور امام مهدی (عج) در مدینه مطلع می شود، از این رو، برای دستگیری آن حضرت سپاهی را به سمت مدینه گسیل می دارد. سپاه سفیانی برای دستگیری و کشتن حضرت، عده زیادی را دستگیر می کند و به قتل می رساند. امام علی (ع) در این باره فرموده اند:
... و یبعث بجیش الی المدینه فیاخذون من قدروا علیه من آل محمد (ص) و یقتل من بنی هاشم رجال و نسا فعند ذلک یهرب المهدی و المبیض من المدینه الی مکه؛(278)
... و سفیانی سپاهی را به مدینه گسیل می دارد. مهدی (عج) از آن جا به سمت مکه کوچ می کند. به فرمانده سپاه سفیانی گزارش می رسد که مهدی به سمت مکه رفته است.. .
همچنین در روایات از مقاومت حاکمیت منطقه حجاز در برابر سپاه سفیانی سخنی به میان نیامده است. این مطلب می تواند به جهت فقدان حاکمیت مقتدر در سرزمین حجاز باشد، همچنان که می تواند معلول توافق حاکمان حجاز و سفیانی برای کشتار شیعیان و دستگیری امام مهدی (عج) باشد.

سفیانی و جامعه بین الملل

در پایان این بخش باید به این سوال اساسی پاسخ دهیم که: آن چه تا کنون گذشت، مانند: قیام سفیانی و حمله او به کشورهای مختلف و تصرف مناطق مختلف جهان و ...، همگی با فرهنگ و شرایط دوران گذشته تناسب دارد، اما امروزه که با تشکیل سازمان های بین المللی، قوانین جهانی تصویب شده است و تمام کشورها خود را ملزم به رعایت آن می دانند و با تخلف کشوری از این قوانین و مقررات، فشار بین المللی او را به رعایت قوانین وادار می کند، چگونه ممکن است یک تن در کشوری قیام کندو چند کشور را به تصرف خود درآورد و جامعه جهانی در برابر او واکنش نشان ندهد؟ به سوال یاد شده پاسخ های مختلفی می توان داد، از جمله:
1. عدم واکنش جامعه جهانی، به این دلیل که به فاصله چند ماه پس از قیام سفیانی، ظهور امام مهدی (عج) رخ می دهد و پیش از آن که جامعه جهانی بتواند برای واکنش مناسب تصمیمی بگیرد و اقدامی بکند، با رخ دادن حادثه ظهور معادلات جهانی تغییر می کند.
2. روایات متعددی از آشفتگی جهان در آستانه ظهور گزارش داده اند.(279) جنگ های خانمان سوز و درگیری های خونین، کشورهای مختلف را به خود مشغول خواهد کرد و توان انسانی و نظامی کشورهای درگیر را به شدت کاهش خواهد داد. سازمان های جهانی در این فضا قدرتی برای واکنش در برابر سفیانی نخواهند داشت. امام صادق(ع) در حدیث معتبری فرموده اند:
قدام القائم موتان: موت احمر و موت ابیض حتی یذهب من کل سبعه خمسه. الموت الاحمر السیف و الموت الابیض الطاعون؛(280)
پیش از قیام قائم(عج) دو مرگ پدید خواهد آمد: مرگ سرخ و مرگ سفید، تا آن جا که از هر هفت تن، پنج تن بمیرند. منظور از مرگ سرخ، کشته شدن با شمشیر است و مراد از مرگ سفید، شیوع طاعون و وباست.
آن حضرت در روایت دیگری فرموده اند:
لا یکون هذا الامر حتی یذهب ثلثا الناس فقیل له: اذا ذهب ثلثا الناس فمن یبقی؟ فقال: اما ترضون ان تکونوا الثلث الباقی؟؛(281)
این امر (ظهور) رخ نخواهد داد مگر هنگامی که دو سوم مردم از بین بروند. سوال شد: اگر دو سوم مردم از میان بروند چه کسی باقی می ماند؟ حضرت فرمودند: آیا دوست ندارید از یک سوم باقی مانده باشید؟
3. التزام و تعهد نسبت به قوانین بین المللی، به علت مصالحی است که به کشورهای متعهد برمی گردد. از این رو، اگر کشوری در خود توانایی سیطره بر دنیا را بیاید، هرگز دور نخواهد بود که بر تمام قوانین بین المللی و تعهدات خود پشت پا بزند.(282) نمونه بارز این واقعیت رژیم مستبد امریکاست که با حمله به عراق، تمام مقررات بین المملی را زیر پا گذاشت. بنابراین وجود روح استکباری به همراه توان نظامی می تواند هر کشوری را نسبت به قوانین بین المللی بی اعتنا کند.
4. امکان دارد که اقدامات سفیانی، ظاهری کاملا قانونی و هم آهنگ با قوانین بین المللی داشته باشد و او بر اساس موافقت نامه هایی که با کشور های مربوط امضا کرده است، برای سرکوبی جریانی خاص وارد عمل شود، چنان که این احتمال در حمله او به حجاز طرح شد.
5. شاید عدم واکنش جامعه جهانی در برابر سفیانی، به این دلیل باشد که اقدامات سفیانی، هم چون کشتار شیعیان، با اهداف و منافع کشورهای با نفوذ و اقتدار هم سو باشد و از این رو، سازمان های بین المللی نه تنها رغبتی به جلوگیری از اقدامات او نخواهد داشت، بلکه ممکن است او را تایید هم بکنند.

خسف بیدا

از مهم ترین رخدادهای مربوط به حرکت سفیانی، حادثه «خسف بیدا» است. این حادثه مربوط به یکی از لشکرهای سفیانی است که در منطقه ای به نام بیدا به صورتی اعجاز آمیز در زمین فرو می رود و از آن جا که در روایات بسیاری از حادثه به عنوان نشانه ای مستقل یاد شده است، آن را در بخشی جداگانه بررسی خواهیم کرد.