فهرست کتاب


تأملی در نشانه های حتمی ظهور

نصرت الله آیتی

حمله به عراق

درباره این که سپاه سفیانی پس از پیروزی در نبرد قرقیسیا به چه اقدامی دست خواهد زد، دو دسته روایت وجود دارد. بر اساس ظاهر برخی از روایات، سفیانی به صورت هم زمان با دو سپاه مختلف به مدینه و عراق یورش خواهد برد.(264) پیامبر اکرم (ص) در این باره فرموده اند:
....خرج علیهم السفیانی من الوادی الیابس.... فیبعث جیشین جیشا الی المشرق و جیشا الی المدینه...؛(265)
.....سفیانی از سرزمین خشک قیام می کند....او سپاهی را به مشرق (عراق) و سپاهی را به مدینه گسیل می دارد..... .
اما دسته دیگری از احادیث به یورش سفیانی به عراق و سپس به حجاز دلالت دارند،(266) از جمله امام باقر(ع) در روایت معتبری پس از اشاره به جنگ قرقیسیا فرموده اند:
... و یبعث السفیانی جیشا الی الکوفه و ....؛(267)
.... و سفیانی سپاهی را به کوفه گسیل می دارد... .
و در ادامه، جریان حمله سفیانی به مدینه را تشریح فرموده اند
به قرینه روایات دسته دوم، روایات دسته اول تنها درباره اصل حمله سفیانی به حجاز و عراق است، نه بیان تقدم یا تاخر زمانی آن ها.
یورش سفیانی به کوفه در روایات متعددی گزارش شده است.(268) در بیشتر این روایات، از حمله سفیانی به کوفه سخن به میان آمده است، اما بدون تردید مقصود از کوفه سرزمین های شیعه نشین عراق است؛ چنان که برخی از احادیث بر این مطلب تصریح کرده اند.(269) از جمله امام باقر(ع) در روایت معتبری فرموده اند:
ثم لا یکون له همه الا الاقبال نحو العراق...؛(270)
سپس سفیانی هدفی جز رفتن به سوی عراق ندارد... .
البته کوفه که یکی از کهن ترین مناطق شیعه نشین و نیز مرکز حکومت امام مهدی (عج) است، در نظر سفیانی جایگاه ویژه ای خواهد داشت، و از این رو، آماج حملات بیشتری قرار خواهد گرفت.
در احادیث متعددی از کشتار هولناک مردم این سرزمین به دست سپاه سفیانی گزارش شده است.(271) از جمله امام باقر(ع) در حدیث معتبری فرموده اند:
....یبعث السفیانی جیشا الی الکوفه و عدتهم سبعون الفا، فیصیبون من اهل الکوفه قتلا و صلبا و سبیا...؛(272)
....سفیانی سپاهی هفتاد هزار نفری را به کوفه گسیل می دارد. آن ها برخی از اهل کوفه را می کشند، برخی را به دار می آوزیند و برخی را اسیر می کنند.... .
امام باقر(ع) در روایت معتبر دیگری با اشاره به در امان ماندن بانوان از شر سپاه سفیانی، به شیعیان سفارش فرموده اند که خود را از چشمان سیاه سفیانی مخفی دارند و سپس به سمت مکه روانه شوند:
....یتغیب الرجال منکم عنه فان حنقه و شرهه انما هی علی شیعتنا و اما النسا فلیس علیهن باس ان شاالله تعالی. قیل: فالی این مخرج الرجال و یهربون منه؟ فقال: من اراد منهم ان یخرج یخرج الی المدینه او الی مکه او الی بعض البلدان. ثم قال: ما تصنعون بالمدینه و انما یقصد جیش الفاسق الیها و لکن علیکم بمکه فانها مجمعکم....؛(273)
.....مردان شما خود را از او مخفی کنند؛ زیرا خشم و کینه او تنها متوجه شیعیان ماست و تنها بر کشتن آن ها حریص است. اما به زنان ان شاالله آسیبی نمی رسد. پرسیده شد: مردان به کجا فرار کنند؟ فرمودند: کسانی که می خواهند به جایی بروند به مدینه یا مکه یا بعضی از شهرهای دیگر بروند. سپس فرمودندک در مدینه چه کار دارید (به مدینه نروید) چرا که سپاه فاسق قصد آن جا را می کند. بر شما باد رفتن به مکه! آن جا محل اجتماع شماست....
مضمون فوق را روایات دیگری نیز تایید می کنند.(274)
در روایات، از مقاومت حاکمیت عراق در برابر سپاه سفیانی، سخنی به میان نیامده است. این مطلب می تواند معلول آشفتگی سرزمین عراق و فقدان حاکمیت مقتدر باشد، و البته تنها در یک روایت با سند معتبری دارد،م از درگیری گروهی با سپاه سفیانی گزارش شده است. امام باقر (ع) فرموده اند:
...ثم یخرج رجل من موالی اهل الکوفه فی ضعفا فیقتله امیر جیش السفیانی بین الحیره و الکوفه....؛(275)
....سپس مردی از موالی اهل کوفه همراه با تعدادی اندک در برابر سفیانی قیام می کند، و فرمانده لشکر سفیانی، ا را میان حیره و کوفه می کشد... .
این احتمال نیز وجود دارد که نبرد قرقیسیا میان حاکمیت عراق و سپاه سفیانی باشد.(276) انگیزه حمله سفیانی به عراق را پیش از این بیان کردیم.(277)

حمله به مدینه

سفیانی پس از حمله به کوفه و تصرف آن، از حضور امام مهدی (عج) در مدینه مطلع می شود، از این رو، برای دستگیری آن حضرت سپاهی را به سمت مدینه گسیل می دارد. سپاه سفیانی برای دستگیری و کشتن حضرت، عده زیادی را دستگیر می کند و به قتل می رساند. امام علی (ع) در این باره فرموده اند:
... و یبعث بجیش الی المدینه فیاخذون من قدروا علیه من آل محمد (ص) و یقتل من بنی هاشم رجال و نسا فعند ذلک یهرب المهدی و المبیض من المدینه الی مکه؛(278)
... و سفیانی سپاهی را به مدینه گسیل می دارد. مهدی (عج) از آن جا به سمت مکه کوچ می کند. به فرمانده سپاه سفیانی گزارش می رسد که مهدی به سمت مکه رفته است.. .
همچنین در روایات از مقاومت حاکمیت منطقه حجاز در برابر سپاه سفیانی سخنی به میان نیامده است. این مطلب می تواند به جهت فقدان حاکمیت مقتدر در سرزمین حجاز باشد، همچنان که می تواند معلول توافق حاکمان حجاز و سفیانی برای کشتار شیعیان و دستگیری امام مهدی (عج) باشد.

سفیانی و جامعه بین الملل

در پایان این بخش باید به این سوال اساسی پاسخ دهیم که: آن چه تا کنون گذشت، مانند: قیام سفیانی و حمله او به کشورهای مختلف و تصرف مناطق مختلف جهان و ...، همگی با فرهنگ و شرایط دوران گذشته تناسب دارد، اما امروزه که با تشکیل سازمان های بین المللی، قوانین جهانی تصویب شده است و تمام کشورها خود را ملزم به رعایت آن می دانند و با تخلف کشوری از این قوانین و مقررات، فشار بین المللی او را به رعایت قوانین وادار می کند، چگونه ممکن است یک تن در کشوری قیام کندو چند کشور را به تصرف خود درآورد و جامعه جهانی در برابر او واکنش نشان ندهد؟ به سوال یاد شده پاسخ های مختلفی می توان داد، از جمله:
1. عدم واکنش جامعه جهانی، به این دلیل که به فاصله چند ماه پس از قیام سفیانی، ظهور امام مهدی (عج) رخ می دهد و پیش از آن که جامعه جهانی بتواند برای واکنش مناسب تصمیمی بگیرد و اقدامی بکند، با رخ دادن حادثه ظهور معادلات جهانی تغییر می کند.
2. روایات متعددی از آشفتگی جهان در آستانه ظهور گزارش داده اند.(279) جنگ های خانمان سوز و درگیری های خونین، کشورهای مختلف را به خود مشغول خواهد کرد و توان انسانی و نظامی کشورهای درگیر را به شدت کاهش خواهد داد. سازمان های جهانی در این فضا قدرتی برای واکنش در برابر سفیانی نخواهند داشت. امام صادق(ع) در حدیث معتبری فرموده اند:
قدام القائم موتان: موت احمر و موت ابیض حتی یذهب من کل سبعه خمسه. الموت الاحمر السیف و الموت الابیض الطاعون؛(280)
پیش از قیام قائم(عج) دو مرگ پدید خواهد آمد: مرگ سرخ و مرگ سفید، تا آن جا که از هر هفت تن، پنج تن بمیرند. منظور از مرگ سرخ، کشته شدن با شمشیر است و مراد از مرگ سفید، شیوع طاعون و وباست.
آن حضرت در روایت دیگری فرموده اند:
لا یکون هذا الامر حتی یذهب ثلثا الناس فقیل له: اذا ذهب ثلثا الناس فمن یبقی؟ فقال: اما ترضون ان تکونوا الثلث الباقی؟؛(281)
این امر (ظهور) رخ نخواهد داد مگر هنگامی که دو سوم مردم از بین بروند. سوال شد: اگر دو سوم مردم از میان بروند چه کسی باقی می ماند؟ حضرت فرمودند: آیا دوست ندارید از یک سوم باقی مانده باشید؟
3. التزام و تعهد نسبت به قوانین بین المللی، به علت مصالحی است که به کشورهای متعهد برمی گردد. از این رو، اگر کشوری در خود توانایی سیطره بر دنیا را بیاید، هرگز دور نخواهد بود که بر تمام قوانین بین المللی و تعهدات خود پشت پا بزند.(282) نمونه بارز این واقعیت رژیم مستبد امریکاست که با حمله به عراق، تمام مقررات بین المملی را زیر پا گذاشت. بنابراین وجود روح استکباری به همراه توان نظامی می تواند هر کشوری را نسبت به قوانین بین المللی بی اعتنا کند.
4. امکان دارد که اقدامات سفیانی، ظاهری کاملا قانونی و هم آهنگ با قوانین بین المللی داشته باشد و او بر اساس موافقت نامه هایی که با کشور های مربوط امضا کرده است، برای سرکوبی جریانی خاص وارد عمل شود، چنان که این احتمال در حمله او به حجاز طرح شد.
5. شاید عدم واکنش جامعه جهانی در برابر سفیانی، به این دلیل باشد که اقدامات سفیانی، هم چون کشتار شیعیان، با اهداف و منافع کشورهای با نفوذ و اقتدار هم سو باشد و از این رو، سازمان های بین المللی نه تنها رغبتی به جلوگیری از اقدامات او نخواهد داشت، بلکه ممکن است او را تایید هم بکنند.