فهرست کتاب


تأملی در نشانه های حتمی ظهور

نصرت الله آیتی

مقدمه

بشر همواره مشتاق دانستن آینده و سرنوشت خود و نیز حوادث تلخ و شیرینی بوده که در آینده برایش پیش می آید. بازار طالع بینان و فال گیران نیز به دلیل همین میل همگانی رونق گرفته است.
این آینده بینی را به آسمان و زمینی می توان تقسیم کرد؛ چرا که آینده بینان یا الهی و آسمانی اند و ریشه در وحی دارند، و یا آنکه شیطانی و زمینی اند و از وحی بریده اند.
بی گمان، در میان این دو گروه، آینده بینان زمینی تنها سوداگران هستند که ساده لوحی بی خردان به بازارشان رونق بخشیده است، اما آینده بینان آسمانی و الهی از آن جا که از افقی بالاتر به هستی می نگرند، گذشته، حال و آینده برایشان تفاوت نمی کند و خبر رسانی آنان از آینده به همان اندازه راست و حقیقت است که خبر دادنشان از حال و گذشته.
وعده ظهور موعود، در میان حوادث مختلفی که آینده بینان آسمانی پیش بینی کرده اند، از برجسته ترین آنهاست. این حادثه آن قدر اهمیت دارد که نشانه ها و حوادث پیش از آن نیز برای مردم بازگو شده است. و از همین رو، بخش عمده ای از احادیث مهدویت، احادیث «علائم الظهور» است که فراوانی آن اهمیت بسیار و آثار مثبت و منفی آن را بر زندگی فردی و جمعی مسلمانان نشان می دهد.
درباره نشانه های ظهور کتابهای بسیاری نوشته شده است و مجموعه های بزرگ و کوچکی از روایات علائم الظهور گرد آوری شده است. اما آن چه در این میان کم تر بدان پرداخته شده و خلا آن هنوز احساس می شود، بررسی سندی و دلالی و تحلیل این روایات است و امروزه با گسترش دامنه فعالیت مدعیان که گه گاه از گوشه و کنار سر بلند کرده و به ادعای پیش گویی و نزدیک بودن ظهور و یا تحقق فلان نشانه ظهور و دعاوی دیگر جمعی را به خود می خوانند و باعث ایجاد اشتهای کاذب و در نهایت سرخوردگی و یاس می شوند ضرورت نگاه عالمانه به روایات علائم الظهور و نیز جداسازی روایات صحیح از سقیم و معتبر از غیر متعبر بیش از پیش احساس می شود.
ضرورت پیش گفته، به همراه عطش روزافزون جامعه نسبت به شناخت معارف اصیل و به دور از خرافات مهدویت، انگیزه ای شد تا نویسنده بکوشد، روایات نشانه های حتمی ظهور(1) را در حد وسع خود به شکلی اصولی و بر اساس ضوابط و معیار های مربوط، بررسی نماید.
در این نوشتار کوشیده شده است که تمام روایات مربوط از نظر سند و دلالت بررسی شوند و در مقام قضاوت، به روایات معتبر استناد جسته شود. تعداد روایات، گزارش آن ها در منابع دست اول حدیثی و دیگر قرینه هایی که باعث وثوق به روایت می شوند نیز ملاک های دیگری بوده اند که در قضاوت به آن ها اعتماد شده است.
کتاب پیش رو شامل کلیاتی در باب نشانه های ظهور و چهار بخش و یک خاتمه خواهد بود.

کلیات

تعریف علایم ظهور

«علامه» در لغت عرب به معنای نشانه است.(2) بنابراین منظور از علایم ظهور، نشانه هایی است که نزدیک شدن ظهور را نشان می دهند و به وسیله آن ها می توان امام مهدی (عج) را از مدعیان دروغین شناسایی کرد.
علامت یا نشانه چنان که پیداست، کارکردی جز حکایت گری ندارد؛ مانند سپیدی مو که علامت پیری است و زردی رخ که نشانه بیماری است. بنابراین:
با تحلیل ماهیت علایم ظهور، در می یابیم که علایم ظهور، نسبت به ظهور رابطه سببی و مسببی ندارند (علت و سبب تحقق ظهور نیستند) بلکه تنها جنبه اعلام و کاشفیت دارند؛ یعنی تحقق آن ها کاشف از این واقعیت است که ظهور نزدیک شده است. به تعبیر دیگر، نشانه های ظهور، رخدادهایی هستند برای اعلام عمومی نزدیک شدن ظهور و ایجاد آمادگی روانی مردم برای استقبال از ظهور مهدی موعد(عج)(3)