راه تربیت(نامه 31 نهج البلاغه)

محمد موحدی نژاد

پاورقی

1 - بقره، 29
2 - ابراهیم، 33
3 - مائده، 96
4 - ذاریات، 56
5 - بقره، 21
6 - الرحمن، 1و2
7 - نجم، 5
8 - آل‌عمران، 164
9 - منیةالمرید، ص 106
10 - بقره، 257
11- فاتحه، 1
12- فاتحه، 5
13- بقره، 21
14- فرقان، 74
15- آل‌عمران، 134
16- شورى، 37
17- مائده، 27و28
18- لقمان، 14
19- اسراء، 23
20- فتح، 29
21- همان
22- كنزالفوائد، ج 1، ص 212
23- ص، 86
24- بقره، 71
25- توبه، 54
26- توبه، 54
27- كافی، ج 2، ص 585
28- اسراء، 41
29 - عبس، 1و2
30 - زخرف، 51
31 - نازعات، 24
32 - زخرف، 54
33 - همزه، 1
34 - زخرف، 31
35 - منافقون، 9
36 - اعراف، 179
37 - نازعات، 38-37
38 - آل‌عمران، 191
39 - روم، 30
40 - اسراء، 9
41 - جمعه، 2
42 - مستدرك الوسائل، ج11، ص187
43 - عنكبوت، 45
44 - عنكبوت، 45
45 - من لایحضره الفقیه، ج1، ص237
46 - اعراف، 31
47 - كهف، 46
48 - احزاب، 21
49 - حشر، 9
50 - یوسف، 23 و24
51 - تحریم، 11
52 - بحارالأنوار، ج45، ص8
53 - شرح، 5و6
54 - لقمان، 13
55 - كافی، ج 1، ص 36
56 - بحارالانوار، ج 61، ص 244
57 - بقره، 171
58 - بقره، 17
59 - اعراف، 179
60 - بقره، 74
61 - محمد، 12
62 - جمعه، 11
63 - علق، 6
64 - عصر، 2
65 - قصص، 79
66 - غافر، 83
67 - رعد، 26
68 - انعام، 44
69 - صحیفه امام، ج14، ص153
70 - صحیفه امام، ج14، ص391
71 - صحیفه امام ، ج13، ص507
72 - صحیفه امام، ج14، ص40
73 - صحیفه امام، ج17، ص237
74 - صحیفه امام، ج10، ص34
75 - صحیفه امام، ج13، ص172
76 - صحیفه امام، ج8، ص435
77 - شرح چهل حدیث، حدیث اول، فصل 2، ص14
78 - شرح چهل حدیث، ص5 و 6
79 - شرح چهل حدیث، ص5 و 6
80 - شرح چهل حدیث، ص5 و 6
81 - نقطه‌ی عطف، ص17و18
82 - صحیفه امام، ج12، ص392
83 - صحیفه امام، ج21، ص45
84 - تفسیر سوره‌ی حمد، ص150
85 - برداشت هایی از سیره‌ی امام خمینی قدس سره، ج1، ص57
86 - صحیفه امام، ج6، ص530
87 - کشف الأسرار، ص173 و 174
88 - شرح چهل حدیث، حدیث اول فصل 6، ص32
89 - برداشت هایی از سیره‌ی امام خمینی قدس سره، ج1، ص60 و 61
90 - مجله پیوند، ش 260، ص14
91 - مکارم الاخلاق، ص222
92 - برداشت هایی از سیره‌ی امام خمینی قدس سره، ج1، ص29
93 - شرح چهل حدیث، حدیث ششم، ص122
94 - شرح چهل حدیث، حدیث دهم، ص172
95 - صحیفه امام، ج14، ص379
96 - شرح چهل حدیث، حدیث ششم، ص122
97 - جهاد اکبر، ص22
98 - شرح چهل حدیث، ص175 و 176