فهرست کتاب


دعاهای قرآن

حسین واثقی‏

دعای انسان در چهل سالگی

در قرآن کریم بارها خداوند متعال به ادای حق پدر و مادر سفارش می کند. رنجهایی را که مادر در دوران بارداری و زایمان و شیر دادن و به سامان رساندن فرزند به جان خریده است گوشزد می فرماید، و تعلم می دهد که آنگاه که به اوج توان و رشد رسید و به مرز چهل سالگی که دوران پختگی و کمال است قدم نهادن زبان حالش چه باشد؛ چرا که در این دوره، نه خامی و بی تجربگی سالهای جوانی را دارد و نه ضعف و سستی دوران پیری را در چنین شرایطی شایسته است بگوید:
رب اورعنی اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی و انی تبت الیک و انی من المسلمین **احقاف (46)آیه 15.***.
بارالها، به من الهام فرما که شکر نعمت های تو را که به من و به پدر و مادرم عطا فرمودی ادا کنم، و کارهای شایسته که مورد پسند تو باشد، انجام دهم و فرزندان مرا از صالحان قرار ده، من به درگاه تو توبه می کنم، و من از تسیلم شدگان در برابر توام.

عبادالرحمن چگونه دعا می کنند؟

خداوند متعال در سوره فرقان، نشانه ها، و اوصاف عبادالرحمن و بندگان شایسته را بیان می کند و در ضمن بیان اوصاف و حالات آنان از دعای آن حضرت آنان این گونه یاد می فرماید می گویند:
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما **فرقان (25) آیه 65.***؛
بارالها، عذاب جهنم را از ما بگردان، چرا که عذاب جهنم دائمی است.
و نیز می گویند:
ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما **فرقان (25) آیه 74.***.
بارالها، از همسران و فرزندان کسانی که مایه آرامش خاطر و روشنایی چشم ما باشند به ما ببخش، و ما را پیشوای متقین و تقوا پیشه گان قرار ده.
امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: ( به خدا سوگند من از پروردگارم فرزند زیبا روی و نیکو قامت نخواستم، بلکه فرزندی اهل اطاعت و خوف الهی خواستم که هرگاه به او نظر کردم و او را در حال اطاعت خداوند یافتم، چشمم روشن شود) **تفسیر صافی، ج 4، ص 27.***.

دعای بندگان مخلص خدا

قرآن کریم، گفت و گوی خداوند بزرگ با اهل جهنم و پاسخ آنان را بازگو می فرماید خداوند به جهنمیان خطاب می کند و می گوید: گروهی از بندگان من دعا می کردند و مرا می خواندند، اما شما آنها را مسخره می کردید، و به آنان پوزخند می زدید، دعای آنان این بود:
ربنا آمنا فاغفرلنا و ارحمنا و انت خیرالراحمین **مؤمنون (23) آیه 109.***؛
پروردگارا ما ایمان آوردیم پس بیامرز ما را و ما را مورد رحمت خود قرار ده، تو بهترین رحم کنندگانی.
خداوند این دعا را به ( عبادی) (بندگان ویژه) نسبت می دهد و این دعا و دعاکنندگان را تأیید و تصدیق می کند و از آنان حمایت میکند.