فهرست کتاب


دعاهای قرآن

حسین واثقی‏

دعای بندگان با کمال الهی

ما گمان می کنیم طلب مغفرت و آمرزش از خداوند بزرگ، مخصوص کسانی است که کارهای زشت و ناپسند انجام می دهند و در پی گناه و فسق و فجور هستند، اما آنان که سر در فرمان حق دارند، برایشان تقاضای آمرزش و عفو معنا ندارد. این پندار نادرست است زیرا استغفار و طلب آمرزش پیامبران را در جای جای قرآن کریم مشاهده می کنیم و تقاضای عفو و بخشایش ائمه اطهار علهیم السلام در احادیث و دعاها و مناجات ها بیش از موضوعات دیگر می بینیم.
خداوند متعال در آیه 15 و 16 سوره آل عمران می فرماید: آنها که اهل صبر و راستی و عبادت و انفاق و استغفار سحری هستند این گونه دعا می کنند:
ربنا اننا آمنا فاغفرلنا ذنوبنا و قنا عذاب النار **آل عمران (3) آیه 16.***؛
بارالها ما ایمان آوردیم، گناهان ما را بیامرز و از عذاب آتش ما را نگه دار.

دعای همیشگی مؤمنان

سوره حمد، خلاصه و چکیده قرآن کریم است در عظمت آن همین بس است که کتاب خدا با آن سوره آغاز می شود و روزانه دست کم ده نوبت آن را در نماز قرائت می کنیم و هیچ نمازی بدون آن صحیح نیست. نیمی از سوره حمد، ثنا و سپاس و ستایش خداوند متعال است و نیمه دیگر آن خواسته بنده است از مولا و پروردگارش.
ما سوره حمده را در نماز به نیت آن که قرآن است می خوانیم نه به عنوان دعا، اما این منافاتی ندارد با این که در بخشی از آن خداوند دعا را به ما تعلیم کند. در این سوره می خوانیم:
اهدنا الصراط المستقیم * صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین **حمد (1) آیات 6 و 7.***؛
بارالها، ما را به راه راست هدایت فرما راه کسانی که بر آنها نعمت داده ای راه کسانی که گرفتار غضب و عذاب تو شدند و نه راه گمراهان.

دعا برای دنیا و آخرت

خداوند متعال در قرآن کریم از دو گروه دعا کننده یاد می کنند: یک گروه آنان که چشم به دنیا دوختند و به جهان آخرت بی اعتنا هستند. آنها در مقام دعا هم از خداوند فقط دنیا را می خواهند و می گویند: خداوندا، آنچه می خواهی به ما بدهی، در دنیا بده. چنین کسانی در آخرت بی بهره اند.
گروه دوم کسانی هستند که هم نظر به دنیای خود دارند و هم اعتقاد به آخرت اینان این گونه دعا می کنند:
ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار **بقره (2) آیه 201.***؛
بارالها، در دنیا به ما حسنه بده، و در آخرت نیز حسنه بده و ما را از آتش جهنم دور دار.