فهرست کتاب


دعاهای قرآن

حسین واثقی‏

دعای مسیحیانی که مسلمان شدند

از آغاز ظهور اسلام، یهود و نصارا هر کدام به شیوه ای با اسلام برخورد می کردند، یهود از روی حسد ورزی و کینه و دشمنی با اسلام و پیامبر و مسلمین، سر ناسازگاری و عناد داشتند و از هیچ زمینه ای برای ضربه به اسلام چشم پوشی نمی کردند.
در مقابل نصارا روشی منطقی و معقول، و برخوردهای مهرآمیز و دوستانه با اسلام و مسلمین داشتند. قرآن کریم از این دو برخورد، متفاوت یاد می کند و بارها به نشانه قدرشناسی، از حق گرایان مسیحی تمجید می کند و از برخوردهای معقول و سنجیده آنان ستایش می کند.
گروهی از آنان که از زهاد و عباد و دانشمندان مسیحی بودند وقتی که با قرآن و پیام آن آشنا شدند و آن را حق یافتند، مسلمان شدند و از شادمانی گریستند و چنین گفتند:
ربنا امنا فاکتبنا مع الشاهدین **مائده (5) آیه 83. ***؛
بارالها، ایمان آوردیم، ما راهم در زمره گواهان (و مسلمین) قرار ده.

دعا برای پدر و مادر

پدر و مادر حقوق بسیاری بر فرزندان دارند. خداوند کریم در چند جای قرآن فرزندان را بر ادای حق پدر و مادر سفارش کرده است.
در سوره اسراء می فرماید: ( پروردگارت حکم کرد که به جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. اگر یکی از آن دو یا هر دو در نزد تو به سن پیری رسیدند، به آنان اف نگو و تندی مکن و با آن به ملایمت و نرمی سخن گو، در برابر آنان تواضع و مهربانی پیشه کن و برای آنان دعا کن و بگو:
رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا **اسرا (17) آیه 24.***؛
بارالها، آن دو را رحمت کن، چنان کن مرا در کودکی پروراندند).

دعای آنان که به سلطه ستمگران گرفتارند

یک وظیفه اساسی و همیشگی مؤمنان این است که در راه خدا پیکار کنند و برای نجات مستضعفان، از چنگال حکومت کفر و ظلم تلاش کنند. چرا که ستمگران و زورگویان برای آنان قدرتی باقی نگذاشته اند تا بتوانند از خود دفاع کنند به همین جهت دست به عامر می دارند و می گویند:
ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیا و اجعل لنا من لدنک نصیرا **نساء (4) آیه 75.***؛
بارالها، ما را از این سرزمین ستمگران بیرون بر، خود برای ما سرپرستی قرار ده، و برای ما یاری کننده و پشتیبان بفرست.