فهرست کتاب


دعاهای قرآن

حسین واثقی‏

دو حدیث

1. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله ( اسم اعظم که هرگاه به آن دعا کنند مستجاب شود عبارت است از: قل اللهم مالک الملک... بغیر حساب) **نورالثقلین، ج 3، ص 324، الدر المنثور ج 2، ص 25.***.
2. معاذ بن جبل گوید: روز جمعه ای از رسولخدا صلی الله علیه و آله باز ماندم و نتوانستم نماز جمعه را با آن حضرت به جا آورم پس از آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا دید پرسید:
( ای معاذ چه چیز تو را از نماز جمعه بازداشت؟) گفتم: ای رسولخدا! یوحنای یهودی چند وقیه طلا از من طلب دارد و در خانه ام ایستاده بود تا از خانه خارج شوم و طلبش را از من درخواست کند و من ندارم تا طلب او را بپردازم به این سبب از خانه خارج نشدم.
حضرت فرمود: ( ای معاذ، آیا دوست داری خدا قرض تو را ادا کند؟ گفتم: آری یا رسول الله فرمود: (آیه قل اللهم مالک الملک را تا بغیر حساب بخوان و سپس بگو: یا رحمان الدنیا و الاخرة و رحیمهما تعطی منهما ما تشاء و تمنع منهما ما تشاء، اقص عنی دینی اگر به اندازه تمام زمین طلا بدهکار باشی، خداوند ادا می کند).
13. خداوند متعال شیوه احتجاج و گفت و گو با کفار را به رسول خدا صلی الله علیه و آله آموزش میدهد و آن جناب آن شیوه را به کار می بندد و پس از آن که این گفت و گو به ثمر نمی نشیند، و آنها بر جهل و گمراهی خود اصرار می ورزند، به آن حضرت تعلیم میدهد که دعا کند و بگوید:
رب اما ترینی ما یوعدون * رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین **مؤمنون (23) آیات 93 و 94.***.
پروردگارم اگر اراده کرده ای آن عذابی را که به کفار وعده داده ای به من نشان دهی. پروردگارم پس مرا در میان ستمگران قرار مده.

استعاذه

استعاذه یعنی پناه بردن به خداوند متعال از فتنه انگیزان و شر آنها.
در قرآن کریم بارها خداوند بزرگ حضرت محمد صلی الله علیه و آله را تعلیم می دهد که از وسوسه های شیاطین و پلیدان به خداوند پناه برد.
در دو سوره فصلت **فصلت (41) آیه 36***، و اعراف **اعراف (7) آیه 200. ***خداوند به پیامبرش می فرماید: ( اگر شیطان تو را وسوسه کرد به خدا پناه بر، همانا او شنوا و داناست). در سوره مؤمنون به حضرت محمد صلی الله علیه و آله این گونه تعلیم می دهد که دعا کن و بگو:
رب اعوذبک من همزات الشیاطین * و اعوذ بک رب ان یحضرون **مؤمنون (23) آیات 97 و 98***؛
پروردگارم، از وسوسه های شیطان ها به تو پناه می برم و پناه می برم به تو پروردگارم، از این که آنان نزد من حاضر شوند.
دو سوره آخر قرآن کریم معوذتین نام گرفته است که در آن ها خداوند به پیامبر گرامی ما دستور می دهد که بگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم
قل اعوذ برب الفلق * من شر ما خلق * ومن شر غاسق اذا وقب * و من شر النفاثات فی العقد * و من شر حاسد اذا حسد ؛
بگو پناه می برم به پروردگار سپیده صبح، از شر مخلوقات و از شر شب تار هنگامی که در آید، و از شر جادوگرانی که در گره ها دمند. و از شر حسود آن که حسد ورزد.
بسم الله الرحمن الرحیم
قل اعوذ برب الناس * ملک الناس * اله الناس * من شر الوسواس الخناس * الذی یوسوس فی صدور الناس * من الجنة و الناس
بگو پناه می جویم، به پروردگار آدمیان، پادشاه آدمیان، معبود آدمیان، از بدی وسوسه کننده خناس؛ آن که در دل مردمان وسوسه کند که از جن و انسان است.

دعای مسیحیانی که مسلمان شدند

از آغاز ظهور اسلام، یهود و نصارا هر کدام به شیوه ای با اسلام برخورد می کردند، یهود از روی حسد ورزی و کینه و دشمنی با اسلام و پیامبر و مسلمین، سر ناسازگاری و عناد داشتند و از هیچ زمینه ای برای ضربه به اسلام چشم پوشی نمی کردند.
در مقابل نصارا روشی منطقی و معقول، و برخوردهای مهرآمیز و دوستانه با اسلام و مسلمین داشتند. قرآن کریم از این دو برخورد، متفاوت یاد می کند و بارها به نشانه قدرشناسی، از حق گرایان مسیحی تمجید می کند و از برخوردهای معقول و سنجیده آنان ستایش می کند.
گروهی از آنان که از زهاد و عباد و دانشمندان مسیحی بودند وقتی که با قرآن و پیام آن آشنا شدند و آن را حق یافتند، مسلمان شدند و از شادمانی گریستند و چنین گفتند:
ربنا امنا فاکتبنا مع الشاهدین **مائده (5) آیه 83. ***؛
بارالها، ایمان آوردیم، ما راهم در زمره گواهان (و مسلمین) قرار ده.