فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

مدت حکومت امام مهدی علیه السلام

یکی از مباحث مربوط به حاکمیت امام مهدی علیه السلام مدت حکومت اوست که ارقام مختلفی درباره آن بیان شده است. برخی روایات مدت آن را هفت سال و برخی دیگر هفت سال که هر سال آن برابر ده سال عادی باشد دانسته اند و به نظر می رسد گروه دوم روایات، تفسیر کننده دسته اول روایات باشند و در نتیجه بنابراین دو دسته از روایات مدت حکومت آن حضرت هفتاد سال خواهد بود. امّا گروهی از روایات مدت حکومت او را نوزده سال و چند ماه بیان کرده اند و ارقام دیگری هم ذکر شده است. در میان روایات مربوط به حکومت بقیة اللَّه تعداد روایاتی که به نوزده سال اشاره دارند از کثرت و قوت بیشتری برخوردارند.
امام صادق علیه السلام فرمود:
ملک القائم علیه السلام عشر سنة و اشهرا(334)
مدت حکومت قائم نوزده سال و چند ماه خواهد بود.
و وقتی جابربن یزید جعفی از امام صادق علیه السلام می پرسد قیام و حکومت قائم چه اندازه به طول می انجامد، می فرماید: از روز قیام تا روز رحلتش نوزده سال خواهد بود.(335)
و الحمدللَّه رب العالمین

...................) Anotates (.................
1) بحارالانوار، ج 51، ص 91.
2) بحارالانوار، ج 51، ص 77.
3) سوره قصص، آیه 5 و 6.
4) بحارالانوار، ج 51، ص 27-25.
5) عقد الدور، باب دوم، ص 32.
6) بحارالانوار، ج 51، ص 33.
7) بحارالانوار، ج 51، ص 30.
8) بحارالانوار، ج 51، ص 30.
9) مستدرک سفینة البحار، ج 8، ص 629.
10) سووره عنکبوت، آیه 14.
11) کمال الدین، ص 523.
12) کمال الدین، ص 232.
13) سوره نساء، آیه 158-157.
14) بحارالانوار، ج 51، ص 223-222.
15) سوره صافات، آیه 143.
16) مستدرک حاکم نیشابوری، ج 3، ص 148.
17) سوره صف، آیه 9.
18) بحارالانوار، ج 51، ص 60.
19) سوره آل عمران، آیه 83.
20) بحارالانوار، ج 52، ص 340.
21) سوره حدید، آیه 17.
22) بحارلانوار، ج 51، ص 54.
23) سوره نور، آیه 55.
24) بحارالانوار، ج 51، ص 58.
25) سوره بقره، آیه 148.
26) بحارالانوار، ج 50، ص 58.
27) سوره انعام، آیه 158.
28) کمال الدین، ص 18.
29) سوره بقره، آیه 2.
30) سوره یونس، آیه 20.
31) بحارالانوار، ج 51، ص 52.
32) سوره الرحمن، آیه 41.
33) بحارالانوار، ج 51، ص 52.
34) سوره هود آیه 80.
35) کمال الدین، ص 673.
36) سوره نمل، آیه 62.
37) بحارالانوار، ج 51، ص 48.
38) سوره قصص، آیه 5
39) بحارالانوار، ج 51، ص 54.
40) سوره مائده، آیه 3.
41) بحارالانوار، ج 51، ص 55.
42) سوره اسرا، آیه 5.
43) بحارالانوار، ج 51، ص 57.
44) سوره حج، آیه 39.
45) بحارالانوار، ج 51، ص 58.
46) سوره سجده، آیه 21.
47) بحارالانوار، ج 51، ص 59.
48) سوره حج، آیه 41.
49) بحارالانوار، ج 51، ص 47.
50) سوره اسراء، آیه 81.
51) بحارالانوار، ج 51، ص 62.
52) بحارالانوار، ج 51، ص 66.
53) وسائل الشیعه، ج 18، ص 101.
54) بحارالنوار، ج 52، ص 157.
55) بحارالانوار، ج 52، ص 152.
56) بحارالانوار، ج 51، ص 216.
57) بحارلانوار، ج 52، ص 91.
58) کمال الدین، ص 485- سوره مائده، آیه 102.
59) بحارالانوار، ج 52، ص 113.
60) بحارالانوار، ج 51، ص 150.
61) بحارالانوار، ج 52، ص 244.
62) کمال الدین، ص 354.
63) بحارالانوار، ج 51، ص 349.
64) بحارالانوار، ج 51، ص 355.
65) بحارالانوار، ج 51، ص 355.
66) کمال الدین، ص 516.
67) بحارالانوار، ج 51، ص 154.
68) بحارالانوار، ج 52، ص 103.
69) و واعدنا موسی ثلاثین لیلة و اتممناها بعشر؛ سوره اعراف، آیه 142.
70) بحارالانوار، ج 52، ص 270.
71) بحارالانوار، ج 52، ص 151.
72) نجم الثاقب، حکایت سی و یکم.
73) بحارالانوار، ج 52، ص 93.
74) بحارالانوار، ج 52، ص 92.
75) بحارالانوار، ج 23، ص 6.
76) بحارالانوار، ج 23، ص 21.
77) بحارالانوار، ج 23، ص 5 و 6.
78) بحارالانوار، ج 52، ص 92.
79) نجم الثاقب، باب نهم، ص 572.
80) بحارالانوار، ج 52، ص 70 و 71.
81) بحارالنوار، ج 51، ص 152.
82) بحارالانوار، ج 36، ص 337.
83) بحارلانوار، ج 52، ص 141.
84) بحارالانوار، ج 52، ص 131.
85) بحارالانوار، ج 51، ص 160.
86) بحارالانوار، ج 36، ص 216 و 217.
87) بحارالانوار، ج 36، ص 291.
88) بحارالانوار، ج 36، ص 328.
89) بحارالانوار، ج 36، ص 208.
90) بحارالانوار، ج 36، ص 232 و 233.
91) بحارالانوار، ج 36، ص 340.
92) بحارالانوار، ج 51، ص 36.
93) بحارالانوار، ج 36، ص 281.
94) بحارالانوار، ج 36، ص 296.
95) الیقین، ص 357، تألیف سید بن طاووس (ره).
96) بحارالانوار، ج 52، ص 149.
97) بحارالانوار، ج 51، ص 30.
98) بحارالانوار، ج 51، ص 72.
99) بحارالانوار، ج 36، ص 387.
100) بحارالانوار، ج 51، ص 151.
101) بحارالانوار، ج 52، ص 145.
102) روایات که بر کاغذ نوشته شده است.
103) بحارالانوار، ج 52، ص 125.
104) بحارالانوار، ج 53، ص 176.
105) بحارالانوار، ج 52، ص 140.
106) بحارالانوار، ج 52، ص 146 و 147.
107) بحارلاانوار، ج 51، ص 156.
108) بحارالانوار، ج 51، ص 156.
109) بحارالانوار، ج 52، ص 140.
110) بحارالانوار، ج 51، ص 134.
111) بحارالانوار، ج 52، ص 123.
112) بحارالانوار، ج 52، ص 129.
113) بحارالانوار، ج 52، ص 126.
114) بحارالانوار، ج 52، ص 249.
115) بحارالانوار، ج 51، ص 72.
116) کمال الدین، ص 303.
117) بحارالانوار، ج 51، ص 134.
118) کمال الدین، ص 304.
119) بحارالانوار، ج 51، ص 137.
120) بحارالانوار، ج 51، ص 148.
121) بحارالانوار، ج 51، ص 160.
122) الزام الناصب، ج 2، ص 191.
123) بحارالانوار، ج 52، ص 231.
124) بحارالانوار، ج 52، ص 229.
125) بحارلانوار، ج 52، ص 235.
126) بحارالانوار، ج 51، ص 136.
127) بحارلانوار، ج 53، ص 90.
128) معجم احادیث الامام المهدی، ج 3، ص 251.
129) بحارالانوار، ج 52، ص 275.
130) الزام الناصب، ج 2، ص 191.
131) بحارالانوار، ج 51، ص 104.
132) نهج البلاغه، خطبه 187.
133) بحارالانوار، ج 51، ص 87.
134) بحارالانوار، ج 52، ص 332.
135) بحارالانوار، ج 52، ص 244.
136) بحارالانوار، ج 52، ص 211.
137) معجم احادیث الامام المهدی علیه السلام، ج 3، ص 21.
138) بحارالانوار، ج 52، ص 113.
139) بحارالانوار، ج 52، ص 207.
140) بحارالانوار، ج 52، ص 119.
141) منتخب الاثر، ص 442.
142) بحارالانوار، ج 52، ص 209.
143) شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج 6، ص 135.
144) وسایل الشیعه، ج 14، ص 19.
145) وسایل الشیعه، ج 11، ص 397.
146) بحارالانوار، ج 52، ص 193.
147) بحارالانوار، ج 51، ص 256 تا 260.
148) بحارالانوار، ج 52، ص 204.
149) بحارالانوار، ج 52، ص 232.
150) بحارالانوار، ج 53، ص 205 و 206.
151) آرام و دارای آبی گوارا.
152) بحارالانوار، ج 52، ص 205.
153) بحارالانوار، ج 52، ص 248.
154) بحارالانوار، ج 52، ص 249.
155) بحارالانوار، ج 52، ص 190.
156) بحارالانوار، ج 52، ص 222.
157) بحارالانوار، ج 52، ص 219.
158) بحارالانوار، ج 52، ص 215.
159) عقد الدور، ص 92.
160) عقد الدور، ص 93 و 94.
161) کنز الاعمال، ج 14، ص 588، خ 39665.
162) بحارالانوار، ج 51، ص 152.
163) بحارالانوار، ج 52، ص 205.
164) بحارالانوار، ج 52، ص 119.
165) بحارالانوار، ج 52، ص 289.
166) کنزالعمال، ج 14، ص 588.
167) کمال الدین، ص 372.
168) بحارالانوار، ج 52، ص 304.
169) بحارالانوار، ج 52، ص 290.
170) بحارالانوار، ج 52، ص 205.
171) بحارالانوار، ج 52، ص 203.
172) بحارالانوار، ج 52، ص 307.
173) بحارالانوار، ج 52، ص 192.
174) بحارالانوار، ج 53، ص 10.
175) بحارالانوار، ج 52، ص 327.
176) بحارالنوار، ج 52، ص 285.
177) بحارالانوار، ج 52، ص 368.
178) دلائل الامامه طبری، ص 562؛ تفسیر برهان، ج 1، ص 163 با کمی تفاوت.
179) غیبت نعمانی، ص 313.
180) دلائل الامامه طبری، ص 562.
181) بحارالانوار، ج 53، ص 91.
182) معجم احادیث، الامام المهدی، ج 3، ص 106-104.
183) بحار النوار،ج 52، ص 333و334
184) بحارالانوار، ج 52، ص 308.
185) بحارالانوار، ج 52، ص 308.
186) بحارالانوار، ج 52، ص 308.
187) بحارالانوار، ج 52، ص 372.
188) بحارالانوار، ج 52، ص 336.
189) کمال الدین، ص 673.
190) معجم احادیث الامام المهدی علیه السلام، ج 3، ص 94.
191) بحارالانوار، ج 52، ص 327.
192) دلائل الامامه طبری، ص 562.
193) بحارالانوار، ج 52، ص 365.
194) بحارالانوار، ج 52، ص 286.
195) معجم احادیث الامام المهدی علیه السلام، ج 3، ص 100.
196) بحارالانوار، ج 52، ص 327.
197) بحارالانوار، ج 51، ص 55.
198) بحارالانوار، ج 52، ص 370.
199) سوره بقره، آیه 148.
200) بحارالنوار، ج 51، ص 157.
201) بحارالنوار، ج 52، ص 286.
202) سوره نساء، آیه 157.
203) سوره نساء، آیه 159.
204) بحارالنوار، ج 53، ص 51.
205) بحارالنوار، ج 52، ص 383.
206) بحارالانوار، ج 52، ص 279.
207) بحارالانوار، ج 52، ص 235.
208) بحارالانوار، ج 52، ص 290.
209) بحارالانوار، ج 52، ص 132.
210) بحارالانوار، ج 52، ص 285.
211) ینابیع الموده، ج 3، ص 310.
212) سوره نحل، آیه 27.
213) بحارالانوار، ج 51، ص 48.
214) بحارالانوار، ج 52، ص 311.
215) بحارالانوار، ج 51، ص 144.
216) بحارالانوار، ج 52، ص 328.
217) سوره هود، آیه 86.
218) بحارالانوار، ج 52، ص 192.
219) سوره مائده، آیه 97.
220) بحارالانوار، ج 52، ص 290.
221) بحارالانوار، ج 52، ص 308.
222) عقد الدور، ص 145، باب 7.
223) بحارالانوار، ج 52، ص 337.
224) بحارالانوار، ج 51، ص 148.
225) بحارالانوار، ج 52، ص 367 و 368.
226) بحارالانوار، ج 52، ص 338.
227) معجم احادیث الامام مهدی علیه السلام، ج 3، ص 122.
228) بحار الانوار، ج 51، ص 96.
229) بحارالانوار، ج 51، ص 134.
230) معجم احادیث الامام المهدی علیه السلام، ج 5، ص 91.
231) بحارالانوار، ج 36، ص 327.
232) بحارالانوار، ج 52، ص 362.
233) بحارالانوار، ج 52، ص 363.
234) بحارالانوار، ج 52، ص 375.
235) بحارالانوار، ج 52، ص 364.
236) بحارالانوار، ج 52، ص 379.
237) سوره انفال، آیه 139.
238) بحارالانوار، ج 51، ص 157.
239) بحارالانوار، ج 51، ص 77.
240) بحارالانوار، ج 52، ص 354.
241) بحارالانوار، ج 52، ص 349.
242) بحارالانوار، ج 52، ص 354.
243) بحارالانوار، ج 52، ص 355.
244) بحارالانوار، ج 52، ص 353.
245) بحارالانوار، ج 52، ص 313.
246) بحارالانوار، ج 52، ص 353.
247) سوره انفال، آیه 55.
248) بحارالانوار، ج 52، ص 343.
249) ینابیع الموده، ج 3، ص 379.
250) بحارالانوار، ج 51،ص 150
251) بحار، ج 52، ص 327.
252) بحارالانوار، ج 52، ص 191.
253) کمال الدین، ص 674.
254) بحارالانوار، ج 52، ص 389.
255) سوره الرحمن ،آیه 42.
256) بحارالانوار، ج 51، ص 59.
257) بحارالانوار، ج 52، ص 322.
258) سوره انبیا، آیه 69.
259) بحارالانوار، ج 52، ص 356.
260) بحارالانوار، ج 52، ص 286.
261) بحارالانوار، ج 52، ص 328 و 329.
262) بحارالانوار، ج 51، ص 135.
263) بحارالانوار، ج 52، ص 360 و 361.
264) سوره اعراف، آیه 117.
265) سوره شعراء، آیه 63.
266) سوره بقره، آیه 60.
267) کمال الدین، ص 670.
268) معجم احادیث الامام المهدی علیه السلام، ج 3، ص 248.
269) بحاالانوار، ج 63، ص 194.
270) بحارالانوار، ج 52، ص 327 و 328.
271) سوره یوسف، آیه 93.
272) عقدالدرر، ص 141.
273) عقدالدرر، ص 40.
274) عقدالدرر، ص 36.
275) نهج البلاغه، خطبه 15.
276) بحارالانوار، ج 52، ص 36.
277) بحارالانوار، ج 52، ص 372.
278) بحارالانوار، ج 52، ص 345.
279) بحارالانوار، ج 52، ص 311.
280) بحارالانوار، ج 53، ص 63.
281) بحارالانوار، ج 52، ص 376.
282) سوره اسراء، آیه 15.
283) بحارالانوار، ج 52، ص 313.
284) بحارالانوار، ج 51، ص 28 و 29.
285) بحارالانوار، ج 52، ص 340.
286) بحارالانوار، ج 51، ص 146.
287) بحارالانوار، ج 52، ص 345.
288) بحارالانوار، ج 51، ص 30.
289) بحارالانوار، ج 52، ص 338.
290) بحارالانوار، ج 52، ص 339.
291) بحارالانوار، ج 51، ص 73.
292) عقدالدرر، ص 16 و 17.
293) عقدالدرر، ص 200.
294) بحارالانوار،ج 52،ص 280.
295) بحارالانوار، ج 52، ص 316.
296) سوره سبأ، آیه 18.
297) سوره آل عمران، آیه 97.
298) بحارالانوار، ج 52، ص 314.
299) بحارالانوار، ج 52، ص 335.
300) بحارالانوار، ج 52، ص 364.
301) کشف الغمه، ج 3، ص 267.
302) عقدالدرر، ص 200.
303) بحارالانوار، ج 51، ص 146.
304) بحارالانوار، ج 51، ص 66.
305) سوره حدید، آیه 17.
306) بحارالانوار، ج 51، ص 54.
307) دیوان امام خمینیره، ص 266.
308) بحارالانوار، ج 52، ص 352.
309) بحارالانوار، ج 52، ص 236.
310) بحارالانوار، ج 52، ص 328.
311) بحارالانوار، ج 52، ص 336.
312) بحارالانوار، ج 53، ص 63.
313) بحارالانوار، ج 52، ص 391.
314) بحارالانوار، ج 52، ص 372.
315) بحارالانوار، ج 51، ص 68.
316) بحارالانوار، ج 52، ص 323.
317) بحارالانوار، ج 51، ص 68.
318) عقدالدرر، ص 149.
319) معجم احادیث الامام مهدی علیه السلام، ج 3، ص 59.
320) بحارالانوار، ج 52، ص 339.
321) بحارالانوار، ج 52، ص 316.
322) عقدالدرر، ص 40.
323) معجم احادیث الامام مهدی علیه السلام، ج 5، ص 138 و 139.
324) بحارالانوار، ج 12، ص 182.
325) مفهوم نسبیت اینشتاین، ص 35.
326) معجم احادیث الامام المهدی علیه السلام، ج 5، ص 174.
327) بحارالانوار، ج 52، ص 365.
328) بحارالانوار، ج 52، ص 345.
329) بحارالانوار، ج 53، ص 11.
330) بحارالانوار، ج 52، ص 385.
331) بحارالانوارج 52، ص 386.
332) بحارالاانوار، ج 52، ص 386.
333) بحارالانوار، ج 52، ص 331.
334) غیبت نعمانی، ص 331.
335) بحارالانوار، ج 52، ص 299.