فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

17- خارج شدن گنج های زمین

در عصر ظهور تحولات چشمگیری در درون و برون زمین انجام می گیرد. تمام اشیاء قیمتی که به طور طبیعی یا به دست بشر در آن پنهان شده است از آن خارج می گردد و تمام گنج ها، معادن و میدان های نفتی و گازی آن در اختیار مصلح جهان قرار می گیرد و مردم از آن بهره مند می گردند. البته این امور شکل عادی نخواهند داشت بلکه خداوند عنایت می کند و زمین به تعبیر روایات تکه های جگرش را بیرون می ریزد.(315)
رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود:
خداوند گنج ها و معادن زمین را برای او آشکار می کند.(316)
و در حدیث دیگری فرمود:
زمین گنجینه هایش را برای او خارج می سازد و او مال را بی شمار در میان مردم توزیع می کند.(317)
با این تحول اساسی، رونقی عظیم در اقتصاد جهان پدید خواهد آمد و چرخ صنعت به صورت روان و گسترده ای به کار خواهد افتاد و مردم در این وفور نعمت، رشد اقتصادی و رفاه بی سابقه ای خواهند داشت.

18- فراوانی اب و باران

عصر ظهور، عصر ریزش باران های پی درپی، فراوانی آب و تکثیر نهرهاست به گونه ای که مشکل کم آبی به کلی از همه نقاط زمین رخت بر می بندد. رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود:
آب ها در دولت او فراوان می گردند و نهرها کشیده می شوند و زمین، خوردنی های خود را برای مردم چند برابر می کند و گنج ها استخراج می شوند.(318)
امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:
وقتی قائم ما قیام کند آسمان باران خود را فرو می ریزد و زمین گیاهان خود را می رویاند.(319)
با وجود آب در همه نقاط مختلف زمین، کشاورزی رونقی عظیم می یابد و بی کاری معنا نخواهد داشت. حضرت مهدی علیه السلام بزرگ راه های زمین را پهن می کند.(320)

19- سرسبزی زمین

در عصر ظهور، زمین سرسبز و خرم می شود و نشاط و طراوت در همه آن به چشم می خورد. ریزش باران های پی درپی همه زمین را سیراب می کند و از همه نقاط آن سبزه و درخت می روید به گونه ای که مردم همواره بر سبزه ها پا می گذارند و از بهترین محصولات کشاورزی بهده مند می گردند.
امام صادق علیه السلام درباره سرسبزی زمین در عصر ظهور می فرماید:
یک زن راه عراق و شام را طی می کند و قدم هایش را جز بر سبزه نمی گذارد.(321)
تحولات بعد از ظهور بیشتر و گسترده تر از آن است که ما به آن پرداختیم. آنچه بیان گردید بخش مهمی از تحولات بود که در روایات وارد شده است. زهی خجسته زمانی که یار بار آید تا از نزدیک وعده های الهی را مشاهده کنیم و اگر در دنیا نبودیم امید است رجعت کنیم تا به حسب روایات مدتی هم در پناه حاکمیت منجی عالم زندگی کنیم.