فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

16- شکل گیری دوستی های خالصانه

پیش از ظهور، دوستی های خالصانه به ندرت انجام می گیرد امّا در عصر ظهور که مردم در اوج علم و ایمان و خردمندی و کمالات نفسانی قرار می گیرند، زیباترین ارتباطهای اجتماعی شکل می گیرد و ارتباطهای دوستانه خالص، روال عادی و عمومی پیدا می کند و دیگر هیچ گونه شائبه و نیرنگ و ناخالصی در دوستی های مؤمنین وجود ندارد و از آنجایی که وجه مشترک مردم به اوج گستردگی خود می رسد همه یکدیگر را از خود می دانند، منیت ها به «ما» تبدیل می گردد و از صمیم قلب با یکدیگر دوستی می کنند و این یکی از نعمت های ویژه عصر ظهور است.
امام باقر علیه السلام:
وقتی قائم قیام کند دوستی خالص فرا می رسد و مردی بر سر جیب برادرش می رود و به اندازه نیاز خود بر می دارد و او هم ممانعت نمی کند.(314)

17- خارج شدن گنج های زمین

در عصر ظهور تحولات چشمگیری در درون و برون زمین انجام می گیرد. تمام اشیاء قیمتی که به طور طبیعی یا به دست بشر در آن پنهان شده است از آن خارج می گردد و تمام گنج ها، معادن و میدان های نفتی و گازی آن در اختیار مصلح جهان قرار می گیرد و مردم از آن بهره مند می گردند. البته این امور شکل عادی نخواهند داشت بلکه خداوند عنایت می کند و زمین به تعبیر روایات تکه های جگرش را بیرون می ریزد.(315)
رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود:
خداوند گنج ها و معادن زمین را برای او آشکار می کند.(316)
و در حدیث دیگری فرمود:
زمین گنجینه هایش را برای او خارج می سازد و او مال را بی شمار در میان مردم توزیع می کند.(317)
با این تحول اساسی، رونقی عظیم در اقتصاد جهان پدید خواهد آمد و چرخ صنعت به صورت روان و گسترده ای به کار خواهد افتاد و مردم در این وفور نعمت، رشد اقتصادی و رفاه بی سابقه ای خواهند داشت.

18- فراوانی اب و باران

عصر ظهور، عصر ریزش باران های پی درپی، فراوانی آب و تکثیر نهرهاست به گونه ای که مشکل کم آبی به کلی از همه نقاط زمین رخت بر می بندد. رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود:
آب ها در دولت او فراوان می گردند و نهرها کشیده می شوند و زمین، خوردنی های خود را برای مردم چند برابر می کند و گنج ها استخراج می شوند.(318)
امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:
وقتی قائم ما قیام کند آسمان باران خود را فرو می ریزد و زمین گیاهان خود را می رویاند.(319)
با وجود آب در همه نقاط مختلف زمین، کشاورزی رونقی عظیم می یابد و بی کاری معنا نخواهد داشت. حضرت مهدی علیه السلام بزرگ راه های زمین را پهن می کند.(320)