فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

10- بی نیازی

عصر ظهور، عصر بی نیازی و رفع کامل محرومیت هاست. با ظهور امام مهدی علیه السلام چهره فقر و پریشانی از میان می رود و دیگر بی نوایی نخواهد بود. تکدی از میان جامعه رخت بر می بندد و همه مردم بی نیاز می گردند. هر کس به کاری مشغول می شود و بحران بی کاری محو خواهد شد. هر کس نیازمند باشد امام مهدی علیه السلام به او اعطا می کند و البته عطایای آن حضرت بدون منّت، بدون زحمت، بدون ذلّت و همراه با گوارایی است. رسول خدا علیه السلام فرمود:
عطای او مهدی علیه السلام گواراست.
بااین بی نیازی دیگر کسی یافت نخواهد شد تا به او انفاق شود، مستحق زکات پیدا نمی شود و گیرنده صدقه یافت نمی گردد بلکه همه مردم قصد پرداخت دارند.
امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی قائم ما قیام کند...یکی از شما می خواهد زکات مال خود را بدهد امّاکسی را نمی یابد که از او بپذیرد. خداوند، مردم را با فضل خود بی نیاز می گرداند.

11- وفور نعمت

عصر ظهور، عصر فوران نعمت هاست. زمین و آسمان، نعمت های خود را ارائه می دهند و مردم به صورت بی سابقه ای بهره مند می گردند. رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود:
امت من در زمان مهدی از نعمت هایی برخودار می شوند که در گذشته سابقه ندارد. آسمان پیاپی بر آنها می بارد و زمین هر آنچه دارد از درون خود خارج می کند.(301)
امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:
با ظهور مهدی علیه السلام یک مد سه چهارم کیلو دانه می کارد و هفتصد مد برای او می روید.(302)
امام صادق علیه السلام فرمود:
خداوند از این امّت مردی را آشکار می کند که او از من و من از او هستیم و به وسیله او برکات آسمان ها و زمین را فرو می فرستد. پس آسمان بارانش را نازل می کند و زمین بذرش را بارور می گرداند و حیوانات وحشی و درندگان به امنیت می رسند و زمین را پر از قسط و عدل می کند همان گونه که از ظلم و جور پر شده است.(303)

12- احیاء معنوی زمین

پیش از ظهور، زمین به کفر و شرک و ظلم و گناهان ساکنان آن می میرد و در عصر شکوهمند ظهور، منجی عالم همه این عوامل را از میان می برد و ایمان و توحید و عدل و تقوا و عبادت را بر جای آنهامی نشاند وبه زمین حیات می بخشد.
ابن عباس گوید: رسول خدا صلی اللَّه علیه و اله فرمود: خدای -تعالی- فرمود: ...و به وسیله قائم شما زمینم را به تسبیح و تقدیس و تهلیل و تکبیر و تمجید خود آباد می گردانم و زمین را از دشمنانم پاک می کنم و اولیائم را وارث آن می گردانم.(304)
امام باقر درباره آیه اعلموا ان اللَّه یحی الارض بعد موتها(305) بدانید که خدا زمین را پس از مرگ آن زنده خواهد کرد فرمود: آن را به وسیله قائم زنده خواهم کرد بعد ازآن که مرده است و مراد از مرگ زمین، کفر اهل آن است و کافر، مردار است.(306)
احیاء زمین به احیاء مردم است. امام مهدی علیه السلام چشمه حیات است. چنان که در زیارت روز جمعه آمده است. السلام علیک یا عین الحیاة و احیاء مردم در رسیدن به چشمه حیات است. او دل های کویری و خشک و سوزان را زنده می کند و در نتیجه انسان و زمین پس از آن که به کفر و شرک و ظلم و معصیت مرده بودند زنده می شوند.
ای که بی نور جمالت نیست عالم را فروغی- تابه کی در ظّل امر غیبت کبری نهانی
پرده بردار از رخ و ما مردگان را جان ببخشا- ای که قلب عالم امکانی و جان جهانی (307)