فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

9- سلامتی

با ظهور امام مهدی علیه السلام هر گونه بیماری و ضعف و نقصی از مؤمنین برطرف می گردد و همگی سالم و شاداب خواهند شد به گونه ای که مؤمن ضعیف، معلول یا مریضی نخواهد ماند. امام باقر علیه السلام فرمود:
هر کس زمان ظهور قائم خاندان ما را درک کند و دارای نقص و معلولیت باشد، سالم می شود و هر ضعیفی، توانمند و قوی می گردد.(299)
امام صادق علیه السلام فرمود:
وقتی قائم علیه السلام ظهور کند، نقص و افت را از هر مؤمنی بر طرف می سازد و توانایی او راباز می گرداند.(300)

10- بی نیازی

عصر ظهور، عصر بی نیازی و رفع کامل محرومیت هاست. با ظهور امام مهدی علیه السلام چهره فقر و پریشانی از میان می رود و دیگر بی نوایی نخواهد بود. تکدی از میان جامعه رخت بر می بندد و همه مردم بی نیاز می گردند. هر کس به کاری مشغول می شود و بحران بی کاری محو خواهد شد. هر کس نیازمند باشد امام مهدی علیه السلام به او اعطا می کند و البته عطایای آن حضرت بدون منّت، بدون زحمت، بدون ذلّت و همراه با گوارایی است. رسول خدا علیه السلام فرمود:
عطای او مهدی علیه السلام گواراست.
بااین بی نیازی دیگر کسی یافت نخواهد شد تا به او انفاق شود، مستحق زکات پیدا نمی شود و گیرنده صدقه یافت نمی گردد بلکه همه مردم قصد پرداخت دارند.
امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی قائم ما قیام کند...یکی از شما می خواهد زکات مال خود را بدهد امّاکسی را نمی یابد که از او بپذیرد. خداوند، مردم را با فضل خود بی نیاز می گرداند.

11- وفور نعمت

عصر ظهور، عصر فوران نعمت هاست. زمین و آسمان، نعمت های خود را ارائه می دهند و مردم به صورت بی سابقه ای بهره مند می گردند. رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود:
امت من در زمان مهدی از نعمت هایی برخودار می شوند که در گذشته سابقه ندارد. آسمان پیاپی بر آنها می بارد و زمین هر آنچه دارد از درون خود خارج می کند.(301)
امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:
با ظهور مهدی علیه السلام یک مد سه چهارم کیلو دانه می کارد و هفتصد مد برای او می روید.(302)
امام صادق علیه السلام فرمود:
خداوند از این امّت مردی را آشکار می کند که او از من و من از او هستیم و به وسیله او برکات آسمان ها و زمین را فرو می فرستد. پس آسمان بارانش را نازل می کند و زمین بذرش را بارور می گرداند و حیوانات وحشی و درندگان به امنیت می رسند و زمین را پر از قسط و عدل می کند همان گونه که از ظلم و جور پر شده است.(303)