فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

9- شمشیر مهدوی

در روایات فراوانی آمده است که مصلح جهان با شمشیر قیام خواهد کرد. ممکن است این سوال مطرح شود که شمشیر در برابر آتش سلاح های مرگ بار دشمنان چه موفقیتی خواهد داشت،امّااز سخنان معصومین علیه السلام استفاده می شود که شمشیر آن حضرت و یارانش شمشیرهای عادی نیستند و ساخته دست بشر نمی باشند بلکه شمشیرهای آسمانی اند که به هنگام قیام حضرت فرود می ایند.
امام صادق علیه السلام فرمود:
وقتی قائم قیام کند شمشیرهای جنگ از آسمان فرود می آید و بر هر شمشیری نام مردصاحب شمشیر و پدرش نوشته شده است.(259)
و در حدیث دیگری فرمود:
بر هر شمشیری هزار کلمه نوشته شده است و هر کلمه ای کلید هزار کلمه دیگر است.(260)
این کلمات که هر کدام هزار کلمه اند پیامی علمی را به همراه دارند که خداوند می داند آن علوم چیست، در چه بازه ای است و در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد. هر چه هست از اهمیت بالا و نقش مهمّی برخوردارند که بعد از ظهور آشکار می گردد.
از جمع روایات مربوط به شمشیر امام مهدی علیه السلام و یارانش استفاده می شود که کارایی بالایی دارند به گونه ای که بر سلاح های بشری برتری چشمگیری داشته و کمترین کارایی آنهاایفای نقش یک شمشیر ،البته با کیفیتی بالا می باشد.

10- یاران بی نظیر

اصحاب امام مهدی علیه السلام مقتدرترین مردم جهانند. در اقتدار آنها همین بس که قوی تر از شیر و برّنده تر از نیزه و قدرتی برابر چهل مرد دارند. قلب های آنهامانند تکه های آهن محکم است. دشمن را زیر پا می گذارند و با دست های قوی خود به قتل می رسانند. زمین در زیر پای آنهاپیچیده می شود طی الارض دارند و بر شرق و غرب جهان سلطه داشته و همه چیز در اطاعت آنهاست چنان که روایات آن در فصل «یاران بلند اوازه مهدی علیه السلام» گذشت.
البته یاران حضرت به سیصد و سیزده نفر محدود نمی شود بلکه این عده که آنهارا اصحاب مهدی علیه السلام می نامند کادر اجرایی و حکومتی او در مناطق سیصد و سیزده گانه دنیا هستند.
قبل از آنکه پیشوای جهان از مکّه حرکت کند یک گروه ده هزار نفره برای او فراهم می شود و سپس حرکت می کند و در عراق هم یک گروه چهل هزار نفره از نقاط مختلف زمین برای او گرد می آیند و عدّه ای از گذشتگان هم رجعت می کنند.هم چنین چهار هزار فرشته ای که برای یاری امام حسین علیه السلام آمدند و به یاری او موفق نگردیدند و فرشته هایی که به هنگام وزیدن طوفان و آب گرفتگی زمین مدد کار نوح علیه السلام بودند و فرشته هایی که به هنگام آتش زدن ابراهیم علیه السلام با او بودند و فرشته هایی که به هنگام عبور موسی علیه السلام از دریا با او بودند و فرشته هایی که به وقت بالا رفتن مسیح علیه السلام در خدمت او بودند و فرشته هایی که یاری پیامبر علیه السلام در جنگ بدر آمده و طعم پیروزی را به طرفداران او چشانده بودند و فرشته های دیگری غیر از آنها که در مباحث این کتاب مطرح شده اند همگی در خدمت آن پیشوای جهان خواهند بود.(261)
جبرئیل علیه السلام هم در سمت راست گروه ده هزار نفره ای است که ازمکّه به سمت کوفه حرکت می کند و در سمت چپ آن گروه، میکائیل قرار دارد.چنین یارانی در خدمت امام مهدی علیه السلام قرار دادند که قدرت آنها خارق العاده و گسترده است. بنابراین با وجود چنین یارانی، آن حضرت به سرعت بر همه کشورها پیروز خواهد شد.

11- بهره مندی از مواریث پیامبران

امکانات خارق العاده ای که هر کدام از آنهانزد یکی از پیامبران بود و سبب پیروزی آنها می گشت به امام مهدی علیه السلام منتقل شده است و او از همه آنهاو با تمام ظرفیتی که دارند بهره می گیرد و معلوم است که به کار گیری آنها، دشمنان او را با همه امکانات بشری که دارند شکست خواهد داد زیرا استفاده از امکانات خارق العاده انبیا به معنای تجلی قدرت الهی است و در اینجا موارد مهم آن را مورد بحث قرار می دهیم.