فهرست کتاب


تفسیر نمونه، جلد20

آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان

2 - پیامبران و اوصیاء

قرآن می گوید: فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا: ((چگونه خواهد بود آن روز که از هر امتی گواهی می آوریم، و تو را گواه بر آنها قرار می دهیم )) (نساء - 41 ).

در حدیثی در ذیل همین آیه در کتاب کافی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم: نزلت فی امة محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) خاصة، فی کل قرن منهم امام منا، شاهد علیهم، و محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) شاهد علینا: فرمود: ((این درباره امت محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نازل شده که در هر قرنی برای آنها امامی از ما خواهد بود گواه بر آنان و محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) گواه بر همه ما است )).**اصول کافی جلد 1 صفحه 190.***

3 - زبان و دست و پا و چشم و گوش نیز گواهی می دهند

قرآن می گوید: یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون: ((در آن روز زبانها و دستها و پاهایشان بر ضد آنها نسبت به اعمالی که مرتکب شدند گواهی می دهد )) (نور - 24 ).

از آیات مورد بحث نیز استفاده می شود که چشم و گوش در زمره گواهانند، و از پاره ای از روایات بر می آید که همه اعضای تن به نوبه خود اعمالی را که انجام داده اند گواهی می دهند.**لئالی الاخبار صفحه 462.***

4 - پوستهای تن نیز گواهی می دهند

آیات مورد بحث با صراحت از این موضوع سخن می گفت، و حتی اضافه می کند که گنهکاران که هرگز انتظار نداشتند پوستهای تن آنها به صورت گواهانی بر ضد آنان در آیند آنها را مخاطب ساخته می گویند: چرا شما بر ضد ما گواهی

@@تفسیر نمونه، جلد: 20، صفحه: 257@@@

دادید؟ آنها پاسخ می دهند: خدائی که همه چیز را به نطق در آورده ما را به سخن در آورده است (فصلت - 21 ).