فهرست کتاب


تفسیر نمونه، جلد20

آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان

پایان سوره مؤمن

شب 27 محرم الحرام 1405

مطابق اول آبان 1363

@@تفسیر نمونه، جلد: 20، صفحه: 201@@@

سوره حم سجده ((فصلت ))

مقدمه

این سوره در مکه نازل شده و دارای 54 آیه است

تاریخ شروع

28/ محرم الحرام / 1405

2/ 8/ 1363

@@تفسیر نمونه، جلد: 20، صفحه: 202@@@

@@تفسیر نمونه، جلد: 20، صفحه: 203@@@