فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد دوم

سید محمد تقی موسوی اصفهانی سید مهدی حائری قزوینی‏

نماز هدیه به امیرالمؤمنین علی (علیه السلام):

پس از دو رکعت نماز، دعای مذکور را تا افضل التحیة و السلام بخواند، سپس بگوید: اللهم ان هاتین الرکعتین هدیة منی الی عبدک و ولیک و ابن عم نبیک و وصیه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب. اللهم فتقبلها منی و ابلغه ایاهما عنی و اثبنی علیهما افضل املی و رجائی فیک و فی نبیک و وصی نبیک و فاطمة الزهراء ابنة نبیک و الحسن و الحسین سبطی نبیک و اولیائک من ولد الحسین یا ولی المؤمنین یا ولی المؤمنین یا ولی المؤمنین

هدیه به فاطمه زهرا (علیها السلام):

چنین بگوید: اللهم ان هاتین الرکعتین هدیة منی الی الطاهرة المطهرة الطیبة الزکیة فاطمة بنت نبیک. اللهم فتقبلها منی و ابلغه ایاهما عنی و اثبنی علیهما افضل املی و رجائی فیک و فی نبیک و وصی نبیک و فاطمة الزهراء ابنة نبیک و الحسن و الحسین سبطی نبیک و اولیائک من ولد الحسین یا ولی المؤمنین یا ولی المؤمنین یا ولی المؤمنین

هدیه به امام حسن (علیه السلام)،

چنین بگوید: اللهم ان هاتین الرکعتین هدیة منی الی عبدک و ابن عبدک و ولیک و ابن ولیک الحسن بن علی . اللهم فتقبلها منی و ابلغه ایاهما عنی و اثبنی علیهما افضل املی و رجائی فیک و فی نبیک و ولیک و ابن ولیک یا ولی المؤمنین یا ولی المؤمنین یا ولی المؤمنین