فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد دوم

سید محمد تقی موسوی اصفهانی سید مهدی حائری قزوینی‏

چهل و سوم: هدیه نماز مخصوص

این که شخص مؤمن نماز مخصوصی به عنوان هدیه به آن حضرت (علیه السلام) یا به یکی از امامان (علیهم السلام) به جای آورد و هیچ حد و وقت و شماره ای برای این نماز نیست و مؤمن به مقدار محبت و توانایی اش به محبوبش هدیه تقدیم می کند و بر حسب طاقتش او را خدمت می نماید. و دلیل بر آنچه یاد کردیم آن است که در حدیث سابق پس از آن عبارت آمده است: و اگر بتواند بر پنجاه رکعت نماز چیزی را بیفزاید -هر چند در هر روز دو رکعت باشد- و آن دو رکعت را به یکی از ایشان (علیهم السلام) هدیه نماید، پس آن دو رکعت نماز را همچون نمازهای واجب آغاز کند که هفت تکبیر یا سه تکبیر بگوید، یا در هر رکعت یک تکبیر. و پس از تسبیح رکوع و سجود در هر رکعت سه مرتبه بگوید: صلی الله علی محمد و آل محمد الطیبین الطاهرین و چون تشهد گفت و سلام داد، بگوید: اللهم انت السلام و منک السلام یا ذا الجلال و الاکرام صل علی محمد و آل محمد الطیبین الطاهرین الاخیار و ابلغهم افضل التحیة و السلام. اللهم ان هذه الرکعات هدیة منی الی عبدک و نبیک و رسولک محمد بن عبدالله خاتم النبیین و سید المرسلین. اللهم فتقبلها منی و ابلغه ایاها عنی و اثبنی علیها افضل املی و رجائی فیک و فی نبیک و وصی نبیک و فاطمة الزهراء ابنة نبیک و الحسن و الحسین سبطی نبیک و اولیائک من ولد الحسین (علیهم السلام) یا ولی المؤمنین یا ولی المؤمنین یا ولی المؤمنین
خدایا!تویی سلامت دهنده و سالم از هر عیب، و سلامت از (سوی) تو است. ای صاحب جلال و بزرگواری!بر محمد و آل محمد (علیهم السلام) آن پاکیزگان پاک بهترین خلق درود فرست و برترین تحیت و سلام را به ایشان برسان. بار خدایا!به درستی که این رکعات هدیه ای از من است به بنده و پیغمبر و رسول تو محمد بن عبدالله خاتم پیغمبران و سید رسولان. خدایا! پس این (هدیه) را از من بپذیر و از من به او برسان و پاداش مرا بهترین آرزوهایم قرار ده و به مقدار امیدم درباره تو و درباره پیغمبرت و وصی پیغمبرت و فاطمه زهرا دخت پیامبرت و حسن و حسین دو سبط و نواده پیغمبرت و اولیائت از فرزندان حسین (علیهم السلام) ای ولی مؤمنین ای ولی مؤمنین ای ولی مؤمنین.(489)

نماز هدیه به امیرالمؤمنین علی (علیه السلام):

پس از دو رکعت نماز، دعای مذکور را تا افضل التحیة و السلام بخواند، سپس بگوید: اللهم ان هاتین الرکعتین هدیة منی الی عبدک و ولیک و ابن عم نبیک و وصیه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب. اللهم فتقبلها منی و ابلغه ایاهما عنی و اثبنی علیهما افضل املی و رجائی فیک و فی نبیک و وصی نبیک و فاطمة الزهراء ابنة نبیک و الحسن و الحسین سبطی نبیک و اولیائک من ولد الحسین یا ولی المؤمنین یا ولی المؤمنین یا ولی المؤمنین

هدیه به فاطمه زهرا (علیها السلام):

چنین بگوید: اللهم ان هاتین الرکعتین هدیة منی الی الطاهرة المطهرة الطیبة الزکیة فاطمة بنت نبیک. اللهم فتقبلها منی و ابلغه ایاهما عنی و اثبنی علیهما افضل املی و رجائی فیک و فی نبیک و وصی نبیک و فاطمة الزهراء ابنة نبیک و الحسن و الحسین سبطی نبیک و اولیائک من ولد الحسین یا ولی المؤمنین یا ولی المؤمنین یا ولی المؤمنین