فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد دوم

سید محمد تقی موسوی اصفهانی سید مهدی حائری قزوینی‏

مقصد سوم: در ذکر بعضی از دعاهای روایت شده از امامان معصوم (علیهم السلام) در این باره

و این دعاها غیر از دعاهایی است که در بخش ششم این کتاب آوردیم از جمله:

1- دعای صلوات

در کتاب الغیبه، شیخ اجل ابو جعفر طوسی (رحمة الله) از حضرت صاحب الامر (علیه السلام) روایت شده و حکایتی طولانی دارد که به منظور رعایت اختصار آنرا ترک کردیم. دعا این است: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد سید المرسلین و خاتم النبیین و حجة رب العالمین، المنتجب فی المیثاق، المصطفی فی الظلال، المطهر من کل آفة، البری ء من کل عیب، المؤمل للنجاة، المرتجی للشفاعة، المفوض الیه دین الله، اللهم شرف بنیانه و عظم برهانه و افلج حجته وارفع درجته و اضی نوره و بیض وجهه واعطه الفضل و الفضیلة والدرجة والوسیلة الرفیعة وابعثه مقاما" محمودا" یغبطه به الاولون و الاخرون، و صل علی امیرالمؤمنین و وارث المرسلین و قائد الغر المحجلین و سید الوصیین و حجة رب العالمین، و صل علی الحسن بن علی امام المؤمنین و وارث المرسلین و حجة رب العالمین، و صل علی الحسین بن علی امام المؤمنین و وارث المرسلین و حجة رب العالمین، و صل علی علی بن الحسین (سید العابدین) و امام المؤمنین و وارث المرسلین و حجة رب العالمین، و صل علی محمد بن علی امام المؤمنین و وارث المرسلین و حجة رب العالمین، و صل علی جعفر بن محمد امام المؤمنین و وارث المرسلین و حجة رب العالمین، و صل علی موسی بن جعفر امام المؤمنین و وارث المرسلین و حجة رب العالمین، و صل علی علی بن موسی امام المؤمنین و وارث المرسلین و حجة رب العالمین،و صل علی محمد بن علی امام المؤمنین و وارث المرسلین و حجة رب العالمین، و صل علی علی بن محمد امام المؤمنین و وارث المرسلین و حجة رب العالمین، و صل علی الحسن بن علی امام المؤمنین و وارث المرسلین و حجة رب العالمین، و صل علی الخلف الصالح الهادی المهدی امام المؤمنین و وارث المرسلین و حجة رب العالمین. اللهم صل علی محمد و اهل بیته الائمة الهادین المهدیین، العلماء الصادقین، الابرار المتقین، دعائم دینک و ارکان توحیدک و تراجمة وحیک، و حججک علی خلقک و خلفائک فی ارضک، الذین اخترتهم لنفسک واصطفیتهم علی عبادک وارتضیتهم لدینک و خصصتهم بمعرفتک و جللتهم بکرامتک و غشیتهم برحمتک و ربیتهم بنعمتک و غذیتهم بحکمتک و البستهم نورک و رفعتهم فی ملکوتک و حففتهم بملائکتک و شرفتهم بنبیک صلواتک علیه و آله. اللهم صل علی محمد و علیهم صلوة کثیرة دائمة طیبة لا یحیط بها الا انت و لا یسمعها الا علمک و لا یحصیها احد غیرک. اللهم و صل علی ولیک المحیی سنتک القائم بأمرک الداعی الیک الدلیل علیک و حجتک علی خلقک و خلیفتک فی ارضک و شاهدک علی عبادک. اللهم اعز نصره و مد فی عمره و زین الارض بطول بقائه. اللهم اکفه بغی الحاسدین و اعذه من شر الکائدین و ازجر عنه ارادة الظالمین و خلصه من ایدی الجبارین. اللهم اعطه فی نفسه و ذریته و شیعته و رعیته و خاصته و عامته و عدوه و جمیع اهل الدنیا ما تقر به عینه و تسر به نفسه و بلغه افضل امله (ما امله) فی الدنیا و الاخرة انک علی کل شی ء قدیر. اللهم جدد به ما محی من دینک و اخی به ما بدل من کتابک و اظهر به ما غیر من حکمک حتی یعود دینک به و علی یدیه غضا" جدیدا" خالصا" مخلصا" لا شک فیه و لا شبهة معه و لا باطل عنده و لا بدعة لدیه. اللهم نور بنوره کل ظلمة و هد برکنه کل بدعة و اهدم بعزته کل ضلالة واقصم به کل جبار و احمد بسیفة کل نار و اهلک بعدله کل جبار (جابر) و اجر حکمه علی کل حکم و اذل بسلطانه کل سلطان. اللهم اذل کل من ناواه و اهلک کل من عاداه وامکر بمن کاده واستأصل من جحد حقه واستهان بأمره و سعی فی اطفاء نوره و اراد احماد ذکره. اللهم صل علی محمد المصطفی و علی المرتضی و فاطمة الزهراء والحسن الرضا و الحسین المصفی (المصطفی) و جمیع الاوصیاء مصابیح الدجی و اعلام الهدی و منار التقی و العروة الوثقی و الحبل المتین و الصراط المستقیم، و صل علی ولیک و ولاة عهدک و الائمة من ولده و مد فی اعمارهم و زد فی آجالهم و بلغهم اقصی (افضل) آمالهم دینا" و دنیا" و آخرة، انک علی کل شی ء قدیر(115)
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خداوندا! درود بفرست بر محمد سرور رسولان و آخرین پیغمبران و حجت پروردگار عالمیان، که در (هنگام) پیمان بستن اختیار شده است در (عالم) اشباح و سایه ها، از هر آفتی پاک و از هر عیب دور می باشد، آن که به او آرزوی نجات است و امید شفاعت، که دین خداوند به او واگذار گردیده. خدایا! بنیادش را بلند ساز و نورش را درخشنده کن و رویش را سپید گردان و به او فضل و بلندی مرتبه و درجه و رفعت وسیله را عطا فرما و او را بر مقام پسندیده ای برانگیز، که به سبب آن اولین و آخرین بر او غبطه خورند. و درود بفرست بر علی امیر مؤمنان و وارث رسولان و پیشوای روسفیدان و سید اوصیا و حجت پروردگار عالمیان. و درود بفرست بر حسن بن علی امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگار عالمیان. و درود بفرست بر حسین بن علی امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگار عالمیان. و درود بفرست بر علی بن الحسین (سرور عبادت کنندگان) امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگار عالمیان. و درود بفرست بر محمد بن علی امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگار عالمیان.و درود بفرست بر جعفر بن محمد امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگار عالمیان. و درود بفرست بر موسی بن جعفر امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگار عالمیان. و درود بفرست بر علی بن موسی امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگار عالمیان.و درود بفرست بر محمد بن علی امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگار عالمیان. و درود بفرست بر علی بن محمد امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگار عالمیان. و درود بفرست بر حسن بن علی امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگار عالمیان. و درود بفرست بر خلف صالح هدایت کننده هدایت شده ات، امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگار عالمیان. بار الها! درود بفرست بر محمد و خاندانش امامان هدایت کننده هدایت شده، علمای راستگوی، نیکان تقوی پیشه، ستونها و پایه های توحیدت و بازگوکنندگان وحی تو و حجت های تو بر آفریدگانت و جانشین تو در زمینت که آنان را برای خویش اختیار کردی و بر بندگانت برگزیدی و برای دینت پسندیدی و به شناختنت اختصاص دادی و جامه کرامتت را بر اندامشان پوشاندی و به رحمت خود ایشان را فراگرفتی و به نعمتت آنان را پرورش دادی و حکمتت را به آنان تغذیه کردی و نور خویش بر ایشان پوشاندی و در ملکوتت آنان را بالا بردی و به وسیله فرشتگانت آنان را احاطه نمودی و به پیغمبرت شافتشان بخشیدی. خداوندا! بر محمد و آل او درود فرست درودی بسیار دائم پاکیزه ای که جز ذات تو آن را احاطه نکند و جز علم تو آن را در نیابد و احدی جز تو آن را شمارش ننماید. بار الها! درود فرست بر ولی ات که زنده کننده سنت تو، بپاخاسته به امر تو، دعوت کننده به سوی تو، دلالت کننده بر تو و حجت تو بر خلقت و خلیفه ات در زمینت و گواهت بر بندگانت می باشد. خداوندا! پیروزی اش را برافراز و عمرش را دراز کن و زمین را با طولانی شدن بقای او زینت بخش. بار الها! از تجاوز حسودان او را نگهدار و از شر نیرنگ بازان او را در پناه خویش مصون گردان و خواسته های (شوم) ستمگران را از او دور فرمای و او را از دست سرکشان رهاساز. خداوندا!به او در مورد خودش و فرزندانش و شیعیانش و رعیتش و خاصانش و عوامش و دشمنش و تمام اهل دنیا، عطا فرمای آنچه را که چشمش را به آن روشن سازی و دلش را به آن خرسند گردانی و او را به برترین آرزویش در دنیا و آخرت برسان که تو بر هر چیز توانایی. بار الها! به (ظهور) او آنچه از دینت محو شده، تجدید گردان و آنچه از کتابت عوض شده، به او زنده کن و آنچه از احکامت تغییر یافته، به او آشکار ساز، تا این که دین تو به او و بر دست او باز آید، در حالی که تازه و شاداب و نو و خالص و بی پیرایه، که شکی در آن نباشد و شبهه ای به آن راه نیابد و باطلی کنارش نماند و بدعتی در پیشگاهش یافت نشود. خدایا! به نور او، هر تاریکی را روشن ساز و به پایه امر او، هر بدعتی را از جای بر کن و به عزت او، هر گمراهی را منهدم گردان و هر سرکش را در هم شکن و به شمشیر او، هر آتشی را خاموش ساز و هر سرکش (ستمگر) را به عدالت او هلاک گردان و حکمش را بر هر فرمانی برتری ده و هر سلطه ای را برای حکومتش خوار فرمای. خدایا! هر آن که با او ستیزه کند، ذلیل کن و هر آن که با او دشمنی ورزد، هلاک گردان و به هر که با او نیرنگ بازد، مکر کن و هر که حقش را انکار نماید و امرش را سبک شمارد و در پی خاموش کردن نورش تلاش کند و بخواهد یادش را فرو نشاند، از ریشه بر کن. خدایا! درود بفرست بر محمد مصطفی و علی مرتضی و فاطمه زهرا و حسن راضی به قضای تو و حسین مصفی (برگزیده شده) و تمام اوصیا (جانشینان پیامبر) چراغ های روشنگر تاریک و نشانه های هدایت و دلایل تقوی و گیره محکم و ریسمان قوی و راه راست. و درود بفرست بر ولی خودت و متصدیان عهدت و امامان از فرزندانش و عمرهایشان را طولانی گردان و بر اجل هایشان بیفزای و آنان را به آخرین مرحله آرزوهایشان در دنیا و آخرت برسان که به راستی تو بر هر چیز توانایی.
می گویم: این دعای شریف از دعاهای ارزنده ای است، که شایسته است به آن مداومت شود و در هر وقت و هنگام، بر خواندنش مواظبت گردد، به ویژه اوقاتی که به مولایمان صاحب الزمان - علیه صلوات الله - اختصاص بیشتری دارد، مانند شب نیمه شعبان و روز آن، و شب و روز جمعه. و شاید از همین روی باشد که مؤلف کتاب جمال الصالحین این دعا را از اعمال آن شب بر شمرده، با این که ظاهر روایتی که تذکر دادیم آن است که به وقت معینی اختصاص ندارد، بلکه برای مطلق اوقات وارد شده است، و سید اجل علی بن طاووس (رحمة الله) در کتاب جمال الاسبوع آن را در اعمال روز جمعه یاد کرده، در آنچه پس از نماز عصر آن روز دعا می شود، چنین فرموده: ذکر صلوات بر پیغمبر و آل او - که درود خداوند بر او و آنان باد - که از مولایمان حضرت مهدی - صلوات الله علیه - روایت شده، و اگر تعقیب عصر جمعه را به خاطر عذری ترک کردی پس این صلوات را هیچ گاه وامگذار، به جهت امری که خدای - عز و جل - ما را بر آن آگاه فرموده است.
سپس سند آن را به طور کامل با ذکر حکایتی آورده که از بیم طولانی شدن مطلب، از نقل آنها خودداری نمودیم.
و از گفتار سید که: هیچگاه آن را وامگذار، به جهت امری که خدای - جل جلاله - ما را بر آن آگاه فرموده است استفاده می شود که از سوی مولایمان صاحب الزمان - عجل الله فرجه الشریف - در این باره فرمانی به او رسیده، و این دلیل صحت روایت است، خداوند ولی نعمت و هدایت است.

2- دعای امام رضا (علیه السلام)

و از جمله دعاهایی که در این باب روایت شده آن است که جمعی از علمای ما از جمله سید اجل علی بن طاووس (رحمة الله) در همان کتاب جمال الاسبوع روایت کرده اند، وی فرموده است: ذکر دعایی که برای حضرت صاحب الامر از حضرت رضا - که بر ایشان بهترین سلام باد - روایت گردیده است: حدیث گفته اند مرا عده ای - که پیش تر در چند جای این کتاب آنها را یاد کرده ام - به سند متصلشان تا جدم ابو جعفر طوسی، که خداوند - جل جلاله- او را روز قیامت در امان و رضوان خود قرار دهد، گفت: خبر داد ما را ابن ابی جید، از محمد بن الحسن بن سعید بن عبدالله و حمیری و علی بن ابراهیم و محمد بن الحسن صفار، همگی اینان از ابراهیم بن هاشم، از اسماعیل بن مدار و صالح بن السندی، از یونس بن عبد الرحمن. سید (قدس سره) گفته: و جدم ابو جعفر طوسی این دعا را به چند طریق از یونس بن عبد الرحمن روایت آورده که در اینجا آنها را واگذاردم تا مبادا مطلب به طول انجامد. یونس عبد الرحمن گوید: حضرت امام رضا (علیه السلام) دستور می فرمود که برای حضرت صاحب الامر - عجل الله فرجه الشریف- چنین دعا شود: اللهم ادفع عن ولیک و خلیفتک و حجتک علی خلقک، و لسانک المعبر عنک باذنک الناطق بحکمتک، و عینک الناظرة علی بریتک و شاهدک علی عبادک، الجحجاح المجاهد العائذ بک عندک، و اعذه من شر جمیع ما خلقت و برأت و انشأت و صورت، واحفظه من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و من فوقه و من تحته بحفظک الذی لا یضیع من حفظته به، واحفظ فیه رسولک و آبائه اتمتک و دعائم دینک، واجعله فی ودیعتک التی لا تضیع و فی جوارک الذی لا یحقر و فی منعک و عزک الذی لا یقهر، و آمنه بأمانک الوثیق الذی لا یخذل من امنته به، واجعله فی کنفک الذی لا یرام من کان فیه، و ایده وانصره بنصرک العزیز، و ایده بجندک الغالب و قوه بقوتک و اردفه بملائکتک و وال من والاه و عاد من عاداه، و البسه درعک الحصینة و حفه بالملائکة حفا". اللهم و بلغه افضل ما بلغت القائمین بقسطک من اتباع النبیین. اللهم اشعب به الصدف وارتق به الفتق وامت به الجور و اظهر به العدل و زین بطول بقائه الارض، و ایده بالنصر و انصره بالرعب، و قو ناصریه واخذل خاذلیه و دمدم علی من نصب له و دمر من غشه واقتل به جبابرة الکفر و عمده و دعائمه، واقصم به رؤس اللظلالة و شارعه البدع و ممیتة السنة و مقویة الباطل و ذلل به الجبارین، و أبر به الکافرین و جمیع الملحدین فی مشارق الارض و مغاربها و برها و بحرها و سهلها و جبلها حتی لا تدع منهم دیارا" و لاتبقی لهم آثارا". اللهم طهر منهم بلادک واشف منهم عبادک و اعز به المؤمنین و احی به سنن المرسلین و دارس حکمة النبیین، و جدد به ما امتحی من دینک و بدل من حکمک حتی تعید دینک به و علی جدیدا" غضا" محضا" صحیحا" لا عوج فیه و لا بدعة معه و حتی تنیر بعدله ظلم الجور و تطفی ء به نیران الکفر و توضح به معاقد الحق و مجهول العدل فانه عبدک الذی استخلصته لنفسک واصطفیته علی عبادک وائتمنته علی غیبک و عصمته من الذنوب و برأته من العیوب و طهرته من الرجس و سلمته من الدنس. اللهم فانا نشهد له یوم القیامة و یوم حلول الطآئمة انه لم یذنب ذنبا" و لا أتی حوبا" و لم یرتکب معصیة و لم یضیع لک طاعة و ام یهتک لک حرمة و لم یبدل لک فریضة و لم یغیر لک شریعة، و انه الهادی المهدی الطاهر التقی النقی الرضی الزکی. اللهم اعطه فی نفسه و اهله و ولده و ذریته و امته و جمیع رعیته ما تقر به عینه و تسر به نفسه و تجمع له ملک المملکات کها قریبها و بعیدها و عزیزها و ذلیلها حتی یجری حکمه علی لک حکم و یغلب بحقه کل باطل. اللهم اسألک بنا علی یدیه منهاج الهدی و المحجة العظمی و الطریقة الوسطی التی یرجع الیها الغالی و یلحق بها التالی و قونا علی طاعته و ثبتنا علی مشایعته وامنن علینا بمتابعته، واجعلنا فی حزبه القوامین بأمره الصابرین معه الطالبین رضاک بمناصحته حتی تحشرنا یوم القیامة فی انصاره و اعوانه و مقویة سلطانه. اللهم اجعل ذلک لنا خالصا" من کل شک و شبهة و ریآء و سمعه حتی لا نعتمد به غیرک و لا نطلب به الا وجهک و حتی تحلنا محله و تجعلنا فی الجنة معه و اعذنا من السامة و الکسل و الفترة واجعلنا ممن تنتصر به لدینک و تعز به نصر ولیک، و لا تستبدل بنا غیرنا فان استبدلک بنا غیرنا علیک یسیر و هو علینا عسیر. اللهم صل علی ولاة عهده و الائمة من بعده و بلغهم آمالهم و زد فی آجالهم و اعز نصرهم و تم لم ما أسندت الیهم فی (من) امرک لهم و ثبت دعائهم واجعلنا لهم اعوانا" و علی دینک انصار" فانهم معادن کلماتک و ارکان توحیدک و دعائم دینک و ولاة امرک و خالصتک من عبادک و صفوتک من خلقک و اولیائک و سلائل اولیائک و صفوة اولا رسلک، والسلام علیهم و رحمة الله و برکاته(116)
خداوندا! دور گردان هر گونه بلا را از ساحت ولی و خلیفه بر مخلوقاتت، زبانت که به اذن تو از تو سخن می گوید و به حکمتت نطق کند، و دیده بینای تو بر آفریدگانت و گواه تو بر بندگانت، و بزرگ ترین مجاهدان پناه آورده به تو در محضرت می باشد، و او را در پناه خود از شر تمام آنچه آفریده ای و ایجاد کرده ای و انشاء و صورت گری فرموده ای محفوظ بدار، و او را از پیش رو و پشت سر و راست و چپ، از بالا و پایین (از تمام شرها) محفوظ بدار، حفظ کردنی که هر کس را آن طور محفوظ گردانی از بین نمی رود، و در وجود مبارک او (همه آثار) پیامبرت و پدرانش امامان منصوب از ناحیه تو و ستون های دینت را حفظ فرمای، و او را در گنجینه سپرده ات قرار ده که هرگز گم نمی شود، و در جوار خویش جای ده که به هیچ وجه کوچک نمی گردد، و مورد حمایت و عزتت قرار ده که مقهور نمی شود، و او را به امان استوار خویش ایمنی ببخش که هر کس را در آن جایگاه بسپاری خواری نخواهد یافت، و او را در پرتو حمایتت برگیر که هر کس در آن مستقر شود رنجور و بی قرار نگردد، و او را تأیید و به نصرت توأم با عزتت پیروز گردان، و با سپاه چیره شونده ات پشتیبانی اش کن، و به نیروی خویش تقویتش فرمای، و فرشتگانت را همراهش ساز، و هر آن که او را دوست می دارد دوستش بدار و با هر کس که با وی دشمنی نماید دشمنی کن، و زره استوارت را بر اندام آن جناب بپوشان و او را با فرشتگانت فرا بگیر فراگرفتنی (همه جانبه).
خدایا! و او را به برترین جایگاهی که بپاخاستگان به قسط از پیروان پیغمبرانت را در آن مستقر فرموده ای نایل ساز. خداوندا! پراکندگی ها و پریشانی ها را به وجود او فراهم آور، و رخنه ها را به ظهور او مسدود و ترمیم گردان، و ستم را به (دست با کفایت) او بمیران، و عدالت را به او آشکار فرمای، و زمین را با طول اقامتش (در آن) زینت ببخشای، و با پیروزی تأییدش کن، و به وسیله رعب (وحشت در دل دشمنانش) پیروز گردان، و یاری کنندگان او را تقویت کن، و خوارکنندگان او را خوار ساز، و هر که با او به دشمنی برخیزد را هلاک گردان، و هر که با او به نیرنگ رفتار کند به نابودی رسان، و به تیغ او ستمگران اهل کفر و ستون ها و ارکان آن را بر خاک هلاکت بیفکن، و به (قدرت) او رؤسای گمراهی و بدعت گذاران و سنت زدایان و تقویت کنندگان باطل را در هم بشکن، و به (عظمت حکومت) او جباران را خوار گردان، و به (ظهور) او کافران و همه ملحدان را در خاورها و باخترهای زمین، خشکی و دریا، دشت ها و کوه ها ریشه کن ساز، تا دیگر هیچ فردی از آنها را وامگذاری و هیچ نشان و اثری از آنان بر جای نسپاری. خداوندا! دیار خویش را از (لوث وجود) آنان پاک گردان، و دل های بندگانت را از نابودیشان خرسند ساز، و به او مؤمنین را عزت ده، و به او سنت های مرسلین و حکمت مندرس پیغمبران را زنده بگردان، و به وجود مبارک او آنچه از دینت محو گشته و آنچه از احکامت تغییر یافته را تجدید فرمای، و تا این که دینت را به وجود آن بزرگوار و بر دست او، نو و تازه و خالص، راست بدون کجی و دور از بدعت بازگردانی، و تا این که دینت را به عدالت او تاریکی های ستم را روشن سازی، و آتش های کفر را خاموش نمایی، و به وجود او مشکلات برپایی حق و مجهولات اجرایی عدل را آشکار سازی، که به درستی او بنده تو است که برای خویش برگزیده ای و بر بندگانت برتری داده ای و بر غیب خود امینش دانسته ای، و از گناهان معصومش ساخته ای و از عیب ها بر کنارش داشته ای و از پلیدی پاک و از آلودگی سالم قرارش داده ای.
خدایا! پس، در روز قیامت که روز تحقق یافتن حادثه بزرگ است برای او گواهی دهیم که او هیچ گناه نکرد و خلافی نیاورد و نافرمانی مرتکب نشد، و طاعتی از طاعات تو را ضایع نساخت، و حرمتی از تو را هتک ننمود، و فریضه ای او تو را مبدل نکرد و برنامه ای از تو را تغییر نداد، و البته که او است هدایتگر هدایت شده، پاک با تقوای خالص پسندیده زبده. خداوندا! به آن جناب در وجود خودش و خاندانش و فرزندانش و ذریه اش و امتش و تمام رعیتش عطا فرما آنچه را که به آن، دیده اش روشن شود و دلش شادمان گردد و تسلط بر تمام ممالک دور و نزدیک و سخت و آسان را برایش فراهم سازی، تا حکم او بر هر حکمی برتری یابد و با حق خود بر هر باطلی چیره گردد.
خدایا! ما را به دست او در مسیر هدایت و راه گشاده و شیوه میانه که تند رفته، به سوی آن بازگردد و عقب مانده به آن برسد رهنمون ساز و ما را بر فرمانبرداری اش نیرومند و بر پیروی اش پایدار کن و به تبعیت از او بر ما منت بگذار و در حزب او قرارمان ده، که به امرش بپاخیزند، در کنار او صبر کنند، و با خیرخواهی برای او خشنودی ات را خواستار باشند، تا این که روز قیامت در شمار یاران و مددکاران و تحکیم کنندگان حکومتش محشورمان سازی.
خداوندا! و آن را برای ما خالص از هرگونه شک و شبهه و ریا و شهرت طلبی قرار ده، تا با آن جز بر تو اعتماد نکنیم و از آن، جز رضای تو را طلب ننماییم و تا آن که ما را به محل او وارد فرمایی و در پناه خود نگاه بداری، و ما را از کسانی قرار ده که به وسیله او دینت را یاری دهی و برای پیروزی با عزت ولی خویش خدمتگزارش گردانی، و غیر ما را به جای ما بر این کار مگذار که مبدل ساختن ما را به غیر ما بر تو آسان است، ولی بر ما بسیار ناگوار.
خداوندا! درود فرست بر متولیان عهد او و امامان پس از او، و آنان را به آرمان ها و آرزوهای شان نایل گردان و بر عمرشان بیفزای و پیروزی با عزت به آنان عنایت فرمای، و آنچه از امر دینت را بر عهده آنان قرار داده ای پایدار گردان، و پایه های حکومتش را استوار ساز، و ما را یاورهایی برای آنان و یارانی برای دینت قرار ده، که آنان به راستی کانونهای کلمات تو و ستون های توحید تو و پایه های دین تو و متصدیان امر تو و برگزیدگان از بندگانت و نخبه های از خلق تو هستند و دوستان تو و فرزندان محبان خاص تو و برگزیدگان او، اولاد پیغمبر تواند، و سلام بر همگی آنان باد و رحمت و برکات خدوند شامل حال آنان باد.
سپس سید بن طاووس (رحمة الله) گفته: این دعا متضمن این جمله از فرموده امام (علیه السلام) است که: اللهم صل علی ولاة عهده و الائمة من بعده، و شاید منظور از این عبادت، درود فرستادن بر پیشوایانی باشد که امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در دوران خود برای اقامه نماز جماعت در شهرها می گمارد و پیشوایان در (بیان) احکام در آن روزگار، و این که درود فرستادن بر آنان پس از درود فرستادن بر آن حضرت (صلوات الله علیه) می باشد، به دلیل فرموده امام (علیه السلام): ولاة عهده، زیرا که فرمانداران در زندگی شخص می باشند، پس گویی منظور چنین باشد: خدایا! پس از درود فرستادن بر او، درود فرست بر والیان عهد او و پیشوایان...و پیش تر روایتی از مولایمان حضرت رضا (علیه السلام) گذشت که این عبارت در آن بود: والائمة من ولده؛ و از امامان از فرزندانش. که شاید این عبارت نیز چنین بوده: صل علی ولاة عهده و الائمة من ولده، که این را همین طور که ذکر شد، در نسخه دیگری غیر از آنچه روایت کردیم، یافتم. و نیز روایت شده که آنان از بندگانت نیک در زندگی آن بزرگوارند، و روایتی با سند متصل یافتم به این که حضرت مهدی (صلوات الله علیه) را اولاد چندی است که در اطراف کشورهای دریاها ولایت و حکومت دارند، که در اوج صفات نیکان می باشند، توجیه و تأویل دیگری نیز در اخبار روایت گردیده است.
سپس سید بن طاووس (رحمة الله) گفته: و این دعا را به روایت دیگری دیدم که از این توجیه بی نیاز است، و من آن را ذکر می کنم چون تفصیلش تمام تر می باشد، روایت این است که: شریف جلیل ابوالحسین زید بن جعفر علوی محمدی حدیث کرد، وی گوید: ما را حدیث گفت ابوالحسین اسحاق بن الحسن العفرانی (در نسخه ای: الحسین العلوی) گفت: محمد بن همام بن سهیل کاتب و محمد بن شعیب بن احمد مالکی هر دو حدیثمان دادند از شعیب بن احمد مالکی، از یونس بن عبد الرحمن، از مولایمان حضرت ابوالحسن علی بن موسی الرضا (علیه السلام) که آن جناب امر می فرمود به دعا برای حضرت حجت صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، پس از جمله دعایش برای آن حضرت (که درود خداوند بر هر دوی آنان باد) چنین بود:اللهم صل علی محمد و آل محمد وادفع عن ولیک و خلیفتک و حجتک علی خلقک، و لسانک المعبر عنک باذنک الناطق بحکمتک، و عینک الناظرة فی بریتک و شاهدا" علی عبادک، الجحجاح المجاهد المجتهد عبدک العائذ بک، اللهم و اعذه من شر ما خلقت و ذرأت و برأت و انشأت و صورت، واحفظه من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و من فوقه و من تحته بحفظک الذی لا یضیع من حفظته به، واحفظ فیه رسولک و وصی رسولک و آبائه ائمتک و دعائم دینک صلواتک علیهم اجمعین، واجعله فی ودیعتک التی لا تضیع و فی جوارک الذی لا یحتقر و فی منعک و عزک الذی لا یقهر، و آمنه بأمانک الوثیق الذی لا یخذل من امنته به، واجعله فی کنفک الذی لا یرام من کان فیه، و ایده وانصره بنصرک العزیز، و ایده بجندک الغالب و قوة بقوتک و اردفه بملائکتک و وال من والاه و عاد من عاداه، و البسه درعک الحصینة و حفه بالملائکتک حفا". اللهم و بلغه افضل ما بلغت القائلین بقسطک من اتباع النبیین. اللهم اشعب به الصدع وارتق به الفتق و امت به الجور و اظهر به العدل و زین بطول بقائه الارض. و ایده بالنصر و انصره بالرعب، وافتح له فتحا" یسیرا" واجعل له من لدنک علی عدوک و عده سلطانا" نصیرا". اللهم اجعله القائم المنتظر و الامام الذی به تنتصر و ایده بنصر عزیز و فتح قریب و ورثه فی مشارق الارض و مغاربها اللاتب بارکت فیها، و اخی به سنة نبیک صلواتک علیه و آله حتی لا یستخفی بشی ء من الحق مخافة احد من الخلق، و قو ناصره واخذل خاذله و دمدم علی من نصب له و دمر علی من غشه. اللهم واقتل به جبابرة الکفر و عمده و دعائمه و القوام به، واقصم به رؤس الضلالة و شارعة البدع و ممیته السنة و مقویة الباطل و اذلل به الجبارین و اذلل به الجبارین، و ابر به الکافرین و جمیع الملحدین حیث کانوا و این کانوا من مشارق الارض و مغاربها و برها و بحرها و سهلها و جبلها حتی لا تدع منهم دیارا" و لا تبقی لهم آثارا". اللهم و طهر منهم بلادک واشف منهم عبادک و اعز به المؤمنین و احی به سنن المرسلین و دارس حکم النبیین، و جدد به ما محی من دینک و بدل من حکمک حتی تعید دینک به و علی یدیه غضا" جدیدا" صحیحا" محضا" لا عوج فیه و لا بدعة معه حتی تنیر بعدله ظلم الجور و تطفی ء به نیران الکفر و تظهر به معاقد الحق و مجهول العدل و توضح به مشکلات الحکم. اللهم و انه عبدک الذی استخلصته لنفسک واصطفیته علی عبادک وائتمنته علی غیبک و عصمته من الذنوب و برأته من العیوب و طهرته و صرفته عن الدنس و سلمته من الریب. اللهم فانا نشهد له یوم القیامة و یوم حلول الطامة انه لم یذنب و لم یأت حوبا" و لم یرتکب معصیة و لم یضیع لک طاعة و لم یهتک لک حرمة و لم یبدل لک فریضة و لم یغیر لک شریعة، و انه الامام التقی الهادی المهدی الطاهر التقی الوفی الرضی الزکی. اللهم فصل علیه و علی آبائه و اعطه فی نفسه و ولده و اهله و ذریته و امته و جمیع رعیته ما تقر به عینه و تسر به نفسه و تجمع له ملک المملکات کلها قریبها و بعیدها و عزیزها و ذلیلها حتی یجری حکمه علی کل حکم و یغلب بحقه علی کل باطل. اللهم واسلک بنا علی یدیه منهاج الهدی و المحجة العظمی و الطریقة الوسطی التی یرجع الیها الغالی و یلحق بها التالی. اللهم وقونا علی طاعته و ثبتنا علی مشایعته و امنن علینا بمتابعته، واجعلنا فی حزبه القوامین بأمره الصابرین معه الطالبین رضاک بمناصحته حتی تحشرنا یوم القیامة فی انصاره و اعوانه و مقویة سلطانه. اللهم صل علی محمد و آل محمد واجعل ذلک کله منا لک خالصا" من کل شک و شبهة و ریاء و سمعة حتی لا نعتمد به غیرک و لا نطلب به الا وجهک و حتی تحلنا محلة و تجعلنا فی الجنة معه و لا تبتلنا فی امره بالسأمة و الکسل و الفترة و الفشل واجعلنا ممن تنتصر به لدینک و تعز به نصر ولیک، و لا تستبدل بنا غیرنا فان استبدالک بنا غیرنا علیک یسیر و هو علینا کبیر، انک علی کل شی ء قدیر. اللهم و صل علی ولاة عهوده و بلغهم آمالهم و زد فی آجالهم وانصرهم و تم لهم ما اسندت الیهم من امر دینک واجعلنا لهم اعوانا" و علی دینک انصارا"، و صل علی آبائه الطاهرین الائمة الراشدین. اللهم فانهم معادن کلماتک و خزان علمک و ولاة امرک و خالصتک من عبادک و خیرتک من خلقک و اولیائک و سلائل اولیائک و صفوتک و اولاد اصفیائک صلواتک و رحمتک و برکاتک علیهم اجمعین. اللهم و شرکاؤه فی امره و معاونوه علی طاعتک الذین جعلتهم حصنة و سلاحه و مفزعه و انسه الذین سلوا عن الاهل و الاولاد و تجافوا الوطن و عطلو الوثیر من المهاد قد رفضوا تجاراتهم و اضروا بمعایشهم و فقدوا فی اندیتهم بغیر غیبة عن مصرهم و حالفوا البعید ممن عاضدهم علی امرهم و خالفوا القریب ممن صد عن وجهتهم وائتلفوا بعد التدابر و التقاطع فی دهرهم و قطعوا الاسباب المتصلة بعاجل حطام من الدنیا. فاجعلهم اللهم فی حرزک و فی ظل کنفک و رد عنهم بأس من قصد الیهم بالعداوة من خلقک و اجزل لهم من دعوتک من کفایتک و معونتک لهم و تأییدک و نصرک ایاهم ما تعینهم به علی طاعتک و ازهق بحقهم باطل من اراد اطفاء نورک و صل علی محمد و آله و املأ بهم کل افق من الافاق و قطر من الاقطار قسطا" و عدلا" و رحمة و فضلا" واشکر لهم علی حسب کرمک وجودک و ما مننت به علی القائمین بالقسط من عبادک واذخر لهم من ثوابک ما ترفع لهم به الدرجات انک تفعل ما تشاء و تحکم ما ترید، آمین رب العالمین(117)
خدایا بر محمد و آل محمد (علیهم السلام) درود فرست و ههه بلاها را دفع کن از ولی و خلیفه و حجتت و زبان بازگو کننده از سوی تو به اذن تو، نطق کننده به حکمت تو، و دیده بینای تو در آفریدگانت، و گواه تو بر بندگانت، بزرگ مجاهدان تلاشگر، بنده تو که پناهنده به تو است، خداوندا! و او را از شر تمام آنچه آفریده و به وجود آورده و ایجاد نموده و انشاء کرده و صورتگری فرموده ای در پناه خویش (مصون) بدار، و او را از پیش رویش و از پشت سرش و از سمت راست و چپ او، از بالا و پایین محافظت کن به همان حفاظتی که هر کس را به آن حفظ فرمایی ضایع نشود، و در وجود مبارک او، فرستاده ات و جانشین فرستاده ات و پدارنش - که امامان منصوب از سوی تو و ستون های دین تو هستند درود تو بر همه انشان باد - را حفظ بفرمای، و او را در سپرده گم ناشدنی خویش بسپار و در جوار خودت که تحقیر نگردد و مورد حمایت و عزتت که مقهور نمی شود قرار ده.
خدایا! و او را به امان محکم خود که هر کس را به آن ایمنی بخشی خوار نخواهد گشت ایمن فرمای، و او را زیر بال مراقبت خویش که دسترسی به آن نیست فراگیر، و او را به نصرت عزیزانه خودت یاری کن، و با سپاه پیروزت تأییدش فرمای، و به قوت خویش نیرویش ببخشای و فرشتگانت را با او همراهی گردان. خداوندا! هر کس که دوستش می دارد دوست بدار و با هر که با وی دشمنی ورزد دشمنی کن، و زره استوارت را بر اندام آن جناب بپوشان، و با فرشتگانت اطرافش را احاطه کن و او را به برترین جایگاه هایی که بپاخاستگان به قسط تو از پیروان پیغمبران را به آن ها رسانیده ای نایل گردان.
خداوندا! پراکندگی ها را به او فراهم ساز و جدای های و رخنه ها را به (ظهور) او التیام بخش، و ستم را به او بمیران، و عدل و داد را به او آشکار گردان، و با عمر طولانی و دوام زندگانی اش زمین را زینت بخش، و با پیروزی تأییدش کن و با رعب و ترس (در دل دشمنانش) یاریش بنمای و فتح آسانی برایش فراهم ساز، و برای او از ناحیه خویش بر دشمن خودت و دشمن خودش تسلط پیروزمندانه ای قرار ده.
خدایا! او را قیام کننده مورد انتظار قرار ده و امامی که به وسیله او نصرت یابی و او را با پیروزی عزیزانه و فتح زودرسی تأیید بفرمای. و تمام شرق ها و غرب های زمین که در آن ها برکت قرار داده ای را تیول او گردان، و به وسیله او سنت پیغمبرت (صلی الله علیه و آله و سلم) را زنده بساز، تا این که هیچ چیزی از حق را از بیم احدی مخفی ننماید، و یاری کننده اش را نیرو ببخشای و خوار کننده اش را خوار گردان، و هر که با او ستیزد به هلاکت رسان، و هر کس که با او دورنگی نماید نابود کن. خدایا! و به (دست قدرتمند) او جباران کفر پیشه و سردمداران و ستون ها و برپاکنندگان کفر را به قتل برسان، و سران گمراهی و سنت کنندگان بدعت و میرانندگان سنت و نیرودهندگان به باطل را در هم بشکن، و ستمگران جبار را به (حکومت با عظمتش) ذلیل گردان، و کافران و منافقان و تمام ملحدان را در هر گوشه و کنار و هر کجا که هستند، از شرق و غرب زمین، در خشکی و دریا و دشت و کوه به دست او ریشه کن ساز، تا اینکه دیگر هیچ احدی و هیچ اثر و نشانی از آنها را بر جای نگذاری.
خدایا! و بلاد خویش را از آنان پاک؛ و دلهای (زخم خورده) بندگانت را از نابودیشان راحت ساز، و به (ظهور) آن جناب مؤمنان را عزت بده، و به دست او سنت ها و حکمت مندرس شده پیغمبران را زنده بگردان، و به (دست) او آنچه از دینت محو گردیده و از احکامت مبدل گشته تجدید فرمای، تا آن که دینت را به وجود او و بر دست او تازه و شاداب، صحیح و خالص، به دور از هر گونه کجی و بدعت بازگردانی، تا آن جا که با عدل او تاریکی های ستم را روشن سازی و آتش های کفر را به او خاموش نمایی و بندهای حق و مجهول های عدل را به (علم) او ظاهر کنی و مشکلات حکم را به (بیان) او واضح گردانی.
خدایا! و او است بنده تو که برای خویش برگزیدی و از میان خلقت انتخابش نمودی و بر بندگانت برتری اش بخشیدی و بر غیب خود امانتدارش دانستی و از گناهان معصومش داشتی و از عیب ها مبرایش ساختی و پاکیزه و به دور از آلودگی قرارش دادی و از تردید سالمش فرمودی.
خدایا! پس ما روز قیامت و روز حلول پدیده بزرگ، برای او گواهی دهیم که البته او هیچ گناهی نکرد و خلافی نیاورد و معصیتی ننمود و طاعتی از تو ضایع نساخت و حرمتی از تو را هتک نکرد و فریضه ای از فرایضت را مبدل ننمود و شریعتی از دستورات تو را تغییر نداد، و به راستی او است امام با تقوای رهبر ره یافته پاک و پاکیزه با وفای پسندیده زبده.
خدایا! پس بر او و پدرانش درود فرست و به او، در وجود او و فرزندانش و خاندانش و ذریه اش و امتش و تمام رعیتش عطا فرمای آنچه را که دیده اش را به آن روشن و دلش را خرسند سازی و برای او تسلط بر همه ممالک دور و نزدیک و خرد و کلان را فراهم آوری تا این که حکم او بر هر فرمانی برتری یابد و با حق خویش بر هر باطلی غالب آید.
خدایا! و ما را به دست او در مسیر شیوه هدایت و بزرگراه حقیقت و روش میانه رهرو گردان که تندروان به آن باز گردند و عقب ماندگان به آن رسند.
خدایا!و ما را بر فرمانبرداری از او نیرو بخش و بر پیروی اش پایدار ساز و بر متابعتش بر ما منت بگذار و ما را در شمار حزب او - که به امرش برخیزند؛ با او صبر کنند و با خیرخواهی برای او رضای تو را جویند - قرار بده، تا این که روز قیامت در گروه انصار و کمک کاران و تقویت کنندگان حکومتش محشورمان بداری.
خدایا! بر محمد و آل محمد (علیهم السلام) درود فرست و تمام این امور را از ناحیه ما خالص از هر گونه شک و شبهه و ریا و شهرت خواهی (نتها برای خودت) قرار ده تا به آن ها جز بر تو اعتماد نکنیم و جز رضای تو را نخواهیم، و تا این که بر جایگاه مقدسش ما را وارد سازی و در بهشت، با او (در جوارش) ما را منزل دهی، و در امر او ما را دچار ملال و کسالت و سستی و سرخوردگی مگردان، و ما را از کسانی قرار ده که به وسیله آنان دینت را یاری دهی و پیروزی عزت مندانه ولی ات را به (همکاری) آنها فراهم سازی، و به جای ما دیگری را مگمار که جایگزین ساختن تو غیر ما را به جای ما، بر تو آسان است ولی برای ما بسیار (گران)، که البته تو بر هر چیز توانایی.
خدایا! و بر متولیان فرمان هایش درود فرست و آنان را به آرمان هایشان برسان و بر عمرشان بیفزای و ایشان را پیروز گردان، و آنچه از امر دینت را به آنها مربوط ساخته ای به مرحله تمام برسان، و ما را یاران آنان قرار ده و برای دینت یاور ساز، و بر پدران پاکیزه آن جناب امامان راهنما درود بفرست.
خدایا! آنان کانون های کلمات تو و گنجیه داران علم تو، و متولیان امر تو، و زبده از بندگانت و بهترین افراد خلقت، و دوستان تو و برگزیدگان تو هستند درود و رحمت و برکات تو بر همه آنان باد. خدایا! و شریکان او در امرش و یاری کنندگان بر اطاعتت که آنان را دژ و اسلحه و پناهگاه و مایه انس او قرار داده ای، آنان که خانواده و فرزندان خود را ترک گفتند و از وطن کناره گرفتند و بسترهای راحت را واگذاشتند و از تجارت هایشان روی گرداندند و به زندگی دنیوی و امر معاش خویش بی اعتنا شدند، و بی آنکه از شهر و دیار خود غایب شده باشند از مجالسشان دور ماندند، و با افراد بیگانه ای که در امرشان یار آنان شدند هم پیمان گشتند و با خویشاوندان و نزدیکانی که از شیوه ایشان برکنارند مخالفت نمودند و پس از پشت به هم کردن و جدایی در روزگار با هم الفت گرفتند و از وسایل مربوط به زندگی ناچیز دنیا یکباره بریدند.
خدایا!پس آنان را در امان محکم خویش بسپار و در سایه حمایتت قرار ده، و از آنان آزار هر کس از خلقت که قصد دشمنی با ایشان را دارد بازگردان، و از جهت دعوتت، کفایت و یاری و تأیید و پیروزی ات را نسبت به آنان بسیار ساز، آن قدر که ایشان را بر طاعت خویش یاری بخشی و با حق آنان باطل هر کس که بخواهد نورت را خاموش نماید زایل کن، و بر محمد و آل او درود فرست و به وسیله آنان تمام آفاق و اقطار و هر شهر و دیار را از قسط و عدل و رحمت و فضل آکنده بفرمای. و به آنچه شایسته کرم وجود تو است و آنچه بر بندگان بپاخاسته به قسط خویش منت نهاده ای، اینان را پاداش عطا فرمای، و از ثواب خودت آنچه که درجاتشان را بلند گردانی برایشان ذخیره کن، به درستی که تو آنچه بخواهی انجام می دهی و آنچه اراده کنی حکم می فرمایی، اجابت کن ای پروردگار عالمیان.