فهرست کتاب


عصر ظهور

علی کورانی عباس جلالی‏

روایت: عجم، مورد اعتماد پیامبر

این روایت را نیز ابونعیم در کتاب خویش از ابوهریره روایت کرده که گفت:
نزد پیامبر صلی الله علیه و آله سخن از موالی و عجم ها بمیان آمد، حضرت فرمود: سوگند بخدا من بیش از شما (و یا بیشتر از بعضی از شما) به آنها اعتماد دارم(269)
قریب به همین مضمون را ترمذی در کتاب خود آورده(270)، البته لفظ عجم ها در اینجا اعم از عجم (ایرانی) است و شامل غیر عرب از عجم مانند ترکان و غیر آنها نیز می شود .

روایت: آیا مردم، کسانی جز فارسیان و رومیان اند؟

ابونعیم در کتاب خود، این روایت را از ابوهریره نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:
امت من آنچه را امتهای گذشته و نسل های قبل از آنان گرفته اند وجب به وجب و متر به متر خواهند گرفت. گفته شد: یا رسول الله همانگونه که فارس و روم انجام دادند؟ حضرت فرمود: مردم کدامند غیر از فارس ها و رومیان(271)
این روایت، به حقیقتی از تاریخ تمدن اشاره دارد و آن اینکه فرس (عجم) و رومیان یعنی غربی ها مرکز ثقل تمدن بشریت را در تاریخ تشکیل می دهند و ما در زمان خود شاهدیم که هیچ ملتی مانند فرس (ایرانیان) بر سر تمدن، طرف درگیر، با غربیها نیست.

ایرانیان و آغاز زمینه سازی برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام