فهرست کتاب


عصر ظهور

علی کورانی عباس جلالی‏

روایت: گوسفندان سیاه و سفید

این روایت را نیز حافظ ابونعیم در کتاب خود به چند طریق از ابوهریره و از مردی از صحابه و از نعمان بن بشیر و مطعم بن جبیر و ابوبکر و ابویعلی حذیفه یمانی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده است که عبارت حدیث، از حذیفه می باشد:
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: امشب خواب دیدم گوسفندانی سیاه پشت سرم در حرکتند، سپس گوسفندان سفیدی به آنها پیوستند، بطوریکه دیگر گوسفندان سیاه را ندیدم، ابوبکر گفت: این گوسفندان سیاه اعراب هستند که از شما پیروی می کنند و گوسفندان سفید عجم هستند که از شما پیروی می کنند و آنقدر تعداد آنان زیاد می شود که عربها در بین آنها دیده نشده و بشمار نمی آیند، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: درست است فرشته وحی هم چنین تعبیر کرده است(267)
در روایت ابونعیم عبارات گوناگونی است که تعبیر ابوبکر در آنها نیست و در برخی از آن روایات آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله در خواب دید که گوسفندان سیاهی را آب می دهد که گوسفندان سفید بسیاری نیز بطرف ایشان روی آوردند...تا آخر .

روایت:ایرانیان ،طرفداران اهلبیت

حافظ ابونعیم این روایت را در کتاب یاد شده از ابن عباس نقل کرده و گفته است: نزد پیامبر صلی الله علیه و آله صحبت از فارس به میان آمد، حضرت فرمود: فارس (ایرانیان) طرفداران و دوستداران ما اهل بیت هستند(268)

روایت: عجم، مورد اعتماد پیامبر

این روایت را نیز ابونعیم در کتاب خویش از ابوهریره روایت کرده که گفت:
نزد پیامبر صلی الله علیه و آله سخن از موالی و عجم ها بمیان آمد، حضرت فرمود: سوگند بخدا من بیش از شما (و یا بیشتر از بعضی از شما) به آنها اعتماد دارم(269)
قریب به همین مضمون را ترمذی در کتاب خود آورده(270)، البته لفظ عجم ها در اینجا اعم از عجم (ایرانی) است و شامل غیر عرب از عجم مانند ترکان و غیر آنها نیز می شود .