فهرست کتاب


عصر ظهور

علی کورانی عباس جلالی‏

روایت: شیران بی فرار

این روایت را احمد بن حنبل از پیامبر (ص) نقل کرده که آن حضرت فرمود:
نزدیک است که خداوند متعال، اطراف شما را از عجم پر نماید، آنان چون شیرانی هستند که اهل فرار نیستند طرفهای درگیر و دشمنان شما را می کشند و از غنیمت های شما استفاده نمی کنند.(265)
این روایت را نیز ابونعیم در کتاب خودش به چند طریق از حذیفه و سمرة بن جندب و عبدالله بن عمر نقل کرده است، الا اینکه او بجای عبارت (از غنائم شما استفاده نمی کنند) (استفاده می کنند) آورده است.(266)

روایت: گوسفندان سیاه و سفید

این روایت را نیز حافظ ابونعیم در کتاب خود به چند طریق از ابوهریره و از مردی از صحابه و از نعمان بن بشیر و مطعم بن جبیر و ابوبکر و ابویعلی حذیفه یمانی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده است که عبارت حدیث، از حذیفه می باشد:
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: امشب خواب دیدم گوسفندانی سیاه پشت سرم در حرکتند، سپس گوسفندان سفیدی به آنها پیوستند، بطوریکه دیگر گوسفندان سیاه را ندیدم، ابوبکر گفت: این گوسفندان سیاه اعراب هستند که از شما پیروی می کنند و گوسفندان سفید عجم هستند که از شما پیروی می کنند و آنقدر تعداد آنان زیاد می شود که عربها در بین آنها دیده نشده و بشمار نمی آیند، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: درست است فرشته وحی هم چنین تعبیر کرده است(267)
در روایت ابونعیم عبارات گوناگونی است که تعبیر ابوبکر در آنها نیست و در برخی از آن روایات آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله در خواب دید که گوسفندان سیاهی را آب می دهد که گوسفندان سفید بسیاری نیز بطرف ایشان روی آوردند...تا آخر .

روایت:ایرانیان ،طرفداران اهلبیت

حافظ ابونعیم این روایت را در کتاب یاد شده از ابن عباس نقل کرده و گفته است: نزد پیامبر صلی الله علیه و آله صحبت از فارس به میان آمد، حضرت فرمود: فارس (ایرانیان) طرفداران و دوستداران ما اهل بیت هستند(268)