دیوان خزیمة بن ثابت انصاری «ذی الشهادتین»

قیس عطار ترجمه:سید مرتضی موسوی گرمارودی

11 - : ما کنت أحسب

1 - ما کنت أحسب هذا الأمر منصرفاً - عن هاشم ثم منها عن أبی حسن
2 - ألیس أول من صلی لقبلتهم - و أعرف الناس بالاثار و السنن
3 - و آخر الناس عهداًبالنبی و من - جبریل عون له فی الغسل و الکفن
4 - من فیه ما فیهم لا یمترون به - و لیس فی القوم ما فیه من الحسن
5 - ماذا الذی ردکم عنه فنعلمه - ها ان بیعتکم من أغبن الغبن
(بحر بسیط)

گمان نمی کردم(42)

1- گمان نمی کردم که خلافت از بنی هاشم و به ویژه از امیر مومنان ابوالحسن علی بن ابیطالب دور داشته شود.
2- آیا او اولین فردی که به سوی قبله مسلمین نماز خواند و آگاه ترین مسلمانان به آثار و سنت پیامبر (صلی الله و علیه و آله و سلم) نیست؟
3- آیا او آخرین شخصی نیست که با پیامبر (صلی الله و علیه و آله و سلم) بود و جبرئیل (علیه السلام) او را در تغسیل و تکفین پیامبر (صلی الله و علیه و آله و سلم) یاری می داد؟
4- آن چه همه مسلمین (از خوبی و کمالات) دارند او راست و آنچه ابوالحسن دارد، مردم ندارد.
5- چه چیز شما را از روی آوردن به بیعت او بازداشته که ما از آن بی خبریم؟ آگاه باشید که بیعت شما (با ابوبکر) بدترین نوع خسران است.

12 - : وصی رسول الله

1- اذا نحن بایعنا علیاً فحسبنا - أبو حسن مما نخاف من الفتن
2- وجدناه أولی الناس بالناس انه - أطب قریش بالکتاب و بالسنن
3- و أن قریشا لا تشق غباره - اذا ما جری یوما علی الضمر البدن
4- ففیه الذی فیهم من الخیر کله - و ما فیهم مثل الذی فیه من حسن
5- وصی رسول الله من دون أهله - و فارسه قد کان فی سالف الزمن
6- و أول من صلی من الناس کلهم - سوی خیرة النسوان، والله ذو المنن
7- و صاحب کبش القوم فی کل وقعة - یکون لها نفس الشجاع لدی الذقن
8- فذاک الذی تثنی الخناصر باسمه - أمامهم حتی أغیب فی الکفن
بحر طویل